مطالعات زبان و گویش های غرب ایران - علمی-پژوهشی

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر مسئول: شجاع تفکری رضائی

سردبیر: عامر قیطوری

مدیر داخلی: بیستون عباسی

هیئت تحریریه: علی افخمی، محمود بیجنخان، مصطفی حسرتی، علی درزی، شهلا رقیبدوست، ویدا شقاقی، مصطفی عاصی، خسرو غلامعلیزاده، عامر قیطوری، ارسلان گلفام

نشانی: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلات دانشکده

تلفن: 34283903(083)      فکس: 34265027(083)

پست الکترونیک: lswdirazi@hotmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه رازی کرمانشاه
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸