مطالعات زبان و گویش های غرب ایران - علمی-پژوهشی

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

مدیر مسئول: شجاع تفکری رضائی

سردبیر: عامر قیطوری

مدیر داخلی: بیستون عباسی

هیئت تحریریه: علی افخمی، محمود بیجنخان، مصطفی حسرتی، علی درزی، شهلا رقیبدوست، ویدا شقاقی، مصطفی عاصی، خسرو غلامعلیزاده، عامر قیطوری، ارسلان گلفام

نشانی: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلات دانشکده

تلفن: 34283903(083)      فکس: 34265027(083)

پست الکترونیک: lswdirazi@hotmail.com


آرشیو نشریه: