مطالعات اسلام و روانشناسی

مطالعات اسلام و روانشناسی

مطالعات اسلام و روان شناسی 1388 شماره 5

مقالات

۳.

مدیریت خشم بر اساس آموزه های اسلامی و روان شناسی نوین

۵.

ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه

۷.

بررسی تطبیقی مدل چهارمرحله ای خودارزیابی در اسلام (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه) با استراتژی های رفتارمحور خودرهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴