مطالعات اسلام و روانشناسی

مطالعات اسلام و روانشناسی

مطالعات اسلام و روان شناسی 1388 شماره 5 (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۲.

قدرت آزمون تداعی های ناآشکار در سنجش نگرش های اجتماعی ناآشکار : آیا آزمون TAT می تواند برای سنجش غیر مستقیم نگرش به کار رود ؟(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۸۱۸
۳.

مدیریت خشم بر اساس آموزه های اسلامی و روان شناسی نوین(مقاله پژوهشی حوزه)

۴.

بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۲۶
۵.

ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه(مقاله پژوهشی حوزه)

۷.

بررسی تطبیقی مدل چهارمرحله ای خودارزیابی در اسلام (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه) با استراتژی های رفتارمحور خودرهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۵ تعداد دانلود : ۸۴۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲