پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم اسفند 1401 شماره 44

مقالات

۱.

آسیب های جامعه در پرتو فرهنگ با نگاه روانشناختی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۸
فرهنگ یکی از مهمترین و تأثیرگزارترین بخش های زندگی بشر در طول تاریخ بوده است، به طوری که بدون فرهنگ حیات و هویت یک جامعه معنا ندارد. با اندکی تأمل در می یابیم که سبک زندگی، پیشرفت، قوانین و هنجارها، رفتار و تفکرات، عادات و... همگی ریشه در فرهنگ هر جامعه دارند. در واقع تمام ابعاد حیات یک جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- ارتباطی، امنیتی، آموزش و خدمات تحت تأثیر فرهنگ آن جامعه قرار دارند. اما هر فرهنگ دارای ویژگیهای مثبت و یا منفی فراوانی است که در طول تاریخ در حوزه فرهنگ آن کشور رسوخ کرده و جزئی از آن شده اند. بدون شک در جامعه ای که اعضای آن با احساس مسئولیت، رفاه و پیشرفت جامعه را رفاه و پیشرفت خود می دانند و نسبت به همنوعان خود بی تفاوت نیستند و همواره در پی ارتقا و تعالی خود و جامعه متبوع خود هستند، می توان به پیشرفت مادی و معنوی آن جامعه امیدوار شد. اما بی توجهی و انفعال در برابر آسیب های موجود در پیکره فرهنگ، ضربات سنگینی بر پیشرفت، رفاه، انسجام و کیفیت زندگی شهروندان وارد می سازد. عدم تلاش برای شناخت و چاره اندیشی برای این آسیب ها موجب تداوم وضع نامطلوب و گسترش بی نظمی و عقب ماندگی یک جامعه خواهد شد.
۲.

بررسی تطبیقی برنامه های جامع حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۷
نقش خانواده ها در پیشرفت و تامین سلامت جامعه در تمامی ابعاد آن انکار ناپذیر است. اگر خانواده های استوار و سالم اساس یک جامعه را تشکیل دهند آن جامعه به سمت کامیابی و موفقیت حرکت می نماید و چنان چه بنیان های خانواده متزلزل باشد، بدون شک اثر منفی خود را بر جامعه خواهد گذاشت. اقدامات حمایتی دولت از جمله عواملی است که در صورت اعمال صحیح آن می تواند منجر به استحکام خانواده ها گردد. حمایت از خانواده و تلاش در جهت تحکیم آن در دولت های جمهوری اسلامی ایران و انگلستان به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش قرار گرفته است. حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران عمدتا با حمایت از بانوان و در انگلستان با محوریت کودکان تجلی می یابد. جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در فواصل سال های 1394-1389 (2015-2010) برای نخستین بار اقدام به تدوین برنامه های جامع جهت حمایت از خانواده نمودند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی میزان موثر بودن این برنامه ها در بهبود وضعیت خانواده در کشور های مذکور، اقدام به آسیب شناسی آنها می نماید. این برنامه ها اگرچه اقدامی نوآورانه در زمینه برنامه ریزی برای حمایت از خانواده بوده است اما، به علت موازی کاری، تکثر برنامه ها و ضعف در نظارت و اجرا نتوانسته است به نتایج مورد نظر دست یابد.
۳.

بررسی رابطه اعتماد بین فردی و خودکارآمدی (مطالعه موردی کارکنان شعب بانک صادرات استان مازندران)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۱
تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای اعتماد و کارآمدی جمعی بر رابطه بین اعتماد بین فردی و کارآفرینی شغلی بر خودکارآمدی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان کارکنان شعب بانک صادرات استان مازندران است که بر اساس فرمول کوکران 165نفر و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه با مقیاس اعتماد بین فردی مک آلیستر (1995)، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که اعتماد بین فردی و کارآفرینی شغلی بر خودکارآمدی نقش تعدیلی دارد.
۴.

قوانین نجومی و ریاضی حاکم بر تاریخ انبیا و اهل بیت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۰
بر خلاف نظرات مورخین و باستان شناسان که وقایع و فواصل تاریخ بشر را تقریبی و با ضرایبی از صدها و هزاران سال بیان می کنند، تاریخ بشر و خصوصاً تاریخ انبیاء بسیار دقیق است و بر اساس چارچوبی سهل و ممتنع با تاریخ اهل بیت هماهنگ شده و از اصول اعجاز عددی قرآن و روایات اهل بیت تبعیت می کند، مثلاً تولد پیامبر 95114 سال قمری بعد از هبوط آدم رخ داده است و طوفان نوح دقیقاً 7000 سال قمری قبل از شق القمر رخ داده و از هبوط آدم تا پایان خواب اصحاب کهف، 103103+1 سال قمری فاصله است. با تطبیق آیات قرآن و روایات اسلامی، روایات اهل کتاب و گزاره های تاریخی، دو قانون اساسی حاکم بر تاریخ بشر (و علی الخصوص بر تاریخ انبیا و اهل بیت) با نام قانون فاصله و قانون بقای عمر قابل استخراج است. در این قوانین فاصله وقایع و جمع عمرها، بر اساس ضرایبی از قرون قمری (100 ساله)، شمسی صحیح (103 ساله)، شمسی دقیق (103.0689 ساله) و عظیم (114 ساله) قابل بیان هستند. در صورت اعتبار این نظریه، بسیاری از ابهامات تاریخ بشر برطرف و صحت و سقم بسیاری از احادیث و روایات متناقض تاریخی مشخص خواهد شد و می توان به اسراری از تاریخ دست یافت که در هیچ گزاره تاریخی و روایی اعلام نشده و یا اینکه اعلام شده اما بر اثر تحریفات تعمدی از بین رفته اند.
۵.

بررسی چگونگی تاثیر ادراک انصاف فروشنده بر رفتار فرصت طلبانه فروشنده

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۸
هدف: بررسی نقش ادراک عدالت توزیعی و رویه ای در تاثیر گذاری نفوذ غیر اجباری و اجباری سازنده بر فرصت طلبی فروشندگان از دیدگاه فروشندگان تلفن همراه است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل نمایندگان فروش تلفن همراه در کرج که حجم نمونه 101 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های نشان می دهد که استفاده سازنده از استراتژی نفوذ اجباری، تمایل فرصت طلبی فروشندگان را افزایش می دهد در حالی که استفاده سازنده از استراتژی نفوذ غیر اجباری آن را کاهش می دهد. نتیجه گیری: نتایج همچنین نشان می دهد که ادراک انصاف توزیعی و رویه ای رابطه بین استراتژی های نفوذ و تمایل فرصت طلبی را تعدیل می کند. به ویژه، ادراک انصاف رویه ای تأثیر تأثیر غیر اجباری را بر تمایل فرصت طلبی تقویت می کند.
۶.

تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر میزان غرامت تأخیر تأدیه

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۳
مسئله کاهش ارزش پول و مسئولیت مدیون در خسارت تأخیر تأدیه، از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان، موضع گیرى هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. در شرایط اقتصادی کنونی که از طرفی مواجهه با تورم بسیار شدید است و از طرف دیگر دیون پولی بسیاری نیز پرداخت نمی شوند، ضروری است که با توجه به ضعیف شدن قدرت خرید دائن با تورم و افت ارزش پول، موضوع حاضر از نحوه و تبیین حقوقی راه های تدارک جبران این کاهش بررسی شود. در اثر تورم مقدار پولی که بعداً به دارایی دائن وارد می شود به مراتب ارزش کمتری از پول تعهد شده در سابق را دارد و این امر متضمن اجحاف در حق وی و کاهش دارایی دائن و توان خرید او خواهد بود.
۷.

بررسی ویژگی های هوش تجسمی-فضایی

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی هوش تجسمی-فضایی یا بصری-فضایی است. این پژوهش به روش توصیفی مروری و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است.امروزه یکی از رویکردهای و نظریه های نوین آموزشی در نظام تعلیم و تربیت آموزش بر مبنای نظریه هوش های چند گانه هوارد گارد نر بوده که مبتنی بر توجه به جنبه های گوناگون هوش افراد است یکی از انواع هوش ها هوش تجسمی- فضایی است که ارتباط مستقیمی با توانایی درک درست از جهان به صورت بصری دارد. به کارگیری روش های مناسب آموزشی جهت تقویت هوش تجسمی فضایی ضمن افزایش توجه تقویت سطح ادراک بصری حافظه و هدفمند سازی فعالیت های هنری ،کودک میتواند در ارتقای سطح یادگیری وی مؤثر باشد. هوش بصری- فضایی از توانایی های مهم برای پیشرفت در بسیاری از تخصص ها و مهارت ها مانند مجسمه سازی جراحی، دریانوردی، خلبانی هندسه فضایی و توپو لوژی است در واقع توانایی در زمینه هوش بصری فضایی زمینه ساز بسیاری از اختراعات است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵