پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم بهمن 1401 شماره 43

مقالات

۱.

واکاوی ازدواج و طلاق به عنوان مصادیق احوال شخصیه در حقوق آمریکا

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۴
در کشورهای مختلف نظام های حقوقی مستقلی وجود دارد که از یکدیگر متفاوت هستند. اگر چه آنها روابط حقوقی خود را براساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه و نیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، در عمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی می بایست حقوق و قوانین کشورهای دیگر را نیز در رسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوقی تعارض قوانین نیز اطلاق می شود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تنظیم می کند. بنابراین، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری یابد. احوال شخصیه از موضوعاتی هست که در هر کشور و هر سیستم حقوقی نگرشی متفاوت نسبت بدان وجود دارد، بویژه زمانی که کشور به صورت فدرالی بوده و تعارض قوانین علاوه بر تعارض بین المللی تعارض ملیتی نیز داشته باشد. در این مقاله احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در سیستم حقوقی آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مصادیق و موضوعات آن مورد حلاجی قرار گرفته است.
۲.

بررسی میزان به کارگیری الگوهای نوین یاددهی- یادگیری در مدارس ابتدایی(دخترانه) شهر همدان

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان به کارگیری الگوهای نوین یاددهی- یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی (دخترانه) شهر همدان انجام شد. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی آموزگاران دوره ابتدایی مدارس دخترانه شهر همدان در سال تحصیلی 98-99 مشتمل بر 325 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ای برابر 177 انتخاب شد. از روش آمار توصیفی مانند جدول فراوانی، درصد میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره و آمار استنباطی کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، آزمون t تک گروهی جهت تحلیل سؤالات تحقیق، آلفای کرونباخ برای تعیین ضرایب پایایی متغیرها استفاده شد. مؤلفه های اصلی پرسش نامه 36 سؤال محقق ساخته از کتاب الگوهای تدریس جویس و همکاران استخراج شد. صحت روایی صوری و محتوایی مورد تأیید اساتید گروه علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی کل پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ %94 و پایایی 4 مؤلفه اطلاعات پردازی، الگوهای اجتماعی، الگوهای انفرادی و سیستم های رفتاری به ترتیب برابر با 94%- 75%- 83%- 78% به دست آمد که نشان می دهد پرسش نامه پایایی قابل قبولی دارد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین نمونه در به کارگیری الگوهای نوین یاددهی- یادگیری (کل) و 4 گروه الگوهای یاددهی و یادگیری از نمره معیار بیشتر و به کارگیری این الگوها در فرایند تدریس توسط معلمان در جامعه موردنظر در سطح بالایی قرار دارد.
۳.

تعیین شاخص های حمایت اجتماعی در درمان اعتیاد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۱
در واق ع، اعتی اد ب ه م واد مخ در یک ی از پیچیده تری ن آس یبهای اجتماع ی و از مصادی ق عم ده ی انحراف ات محس وب میش ود ک ه میتوان د پای ه و اس اس بس یاری از آس یبها و معض ات اجتماع ی در س طح جامع ه باش د.این پژوهش با هدف تعیین شاخص های حمایت اجتماعی در درمان اعتیاد انجام گرفت. پژوهش حاضر ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با رویکرد کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شد. میدان پژوهش مراکز ترک اعتیاد بود که از میان مراجعین آن، شرکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و نتایج حاصله با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مصاحبه شوندگان تامین نیازهای اقتصادی، شغل و تغییر نگرش را شاخص های حمایت خانوادگی، تامین خوراک، پوشاک، مسکن و نگهداری فرزندان را شاخص های حمایت مالی- اجتماعی، وجود سازمان های مردم نهاد، مساجد و مراکز بازپروری را شاخص های حمایت شبکه های اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی و دسترسی به اطلاعات را شاخص های حمایت اطلاعاتی می دانستند.
۴.

تحلیل و تبیین مبانی و الگوهای برنامه درسی میان رشته ای نظام دانشگاهی کشور در راستای ارتقاء جایگاه علمی در جهان

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه های اصلی نظام های دانشگاهی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برنامه های درسی میان رشته ای در راستای پاسخگویی به گسترش تخصص های گوناگون و تلاش برای حل مسائل از طریق اهمیت دادن به محور خدمات اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شکل گرفت. با توجه به اینکه آموزش و یادگیری دارای مبانی روانشناسی، جامعه شناسی و فلسفی است، برنامه درسی میان رشته ای هم از این اصل مستثنی نیست و دارای مبانی مخصوص به خود می باشد. طرفداران رویکرد میان رشته ای معتقدند که رشته های تحصیلی به صورت خودسرانه جهان را به قطعات مجزا از هم تقسیم کرده و باعث شده اند که تنها از یک بعد به مشکلات نگریسته و سایر ابعاد آن نادیده گرفته شود. هدف رویکردهای میان رشته ای نشان دادن جهت گیری ها و شیوه ه ای همکاری، مشارکت و ایجاد مفاهمه میان کنشگران و عناصر مختلف و درگی ر ب ا مس أله و موضوعی است که مستلزم فعالیت میان رشته ای، تلفیقی و گروهی است. فرآیند برنامه درسی چه رشته ای باشد و چه میان رشته ای، از روش هایی بهره می برد تا بتواند موضوع، مبحث یا مسأله مورد نظر را تبیین و اطلاعات لازم برای توضیح ابعاد آن جمع آوری کند. این فرایند اغلب در یک چارچوب منظم و مرتبط به هم معنا پیدا می کند که غالباً از آن به عنوان الگو یاد می شود. در پژوهش حاضر، با مطالعه کتابخانه ای به روش تحلیل اسنادی و بررسی منابع چاپی و الکترونیکی، به تحلیل و تبیین مبانی و الگوهای برنامه درسی میان رشته ای در نظام دانشگاهی کشور پرداخته شده است تا به کمک آن در جهت ارتقاء جایگاه علمی کشور در جهان، گامی برداشته شود.
۵.

بررسی تاثیر اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری به خرده فروشی ها

تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۶
افزایش رقابت، پویایی و پیچیده شدن محیط، پررنگ شدن بخش خصوصی، رشد انتظارات مشتریان و ظهور نوآوری های جدید در صنعت خدمات کشور، تحولات بسیار در نگرش سازمانها نسبت به مقوله مشتری ایجاد نموده و آنان را به اهمیت مشتری و منافع حاصل از مشتری واقف نموده است. موضوع حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر آن برای خرده فروشی هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند به عنوان یک چالش استراتژیک مطرح بوده و هزینه های بسیاری را برای درک و شناخت این مهم و دستیابی به راهکارهای کاربردی برای تقویت آن صرف می کنند. یکی از این عوامل تاثیرگذار اعتماد مشتری نسبت به خرده فروشی ها می باشد که بررسی و شناسایی رفتار مشتریان و ارائه ی خدمات با توجه به نیاز مشتریان می تواند باعث توسعه بازاریابی گردد. از طرفی عدم اعتماد یکی از بزرگترین موانع بازدارنده شکل گیری ارتباطات بلندمدت میان خرده فروشی ها و مشتریان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اعتماد مشتری بر وفاداری مشتریان نسبت به خرده فروشی ها انجام شده است. در این تحقیق سعی شده با مروری جامع و تحلیل ادبیات نظری و پیشینه تحقیق در حوزه های اعتماد مشتری و وفاداری، بینش های ارزشمندی جهت استفاده کسب و کارهای خرده فروشی و محققان حوزه مدیریت و رفتار سازمانی به منظور تقویت فرهنگ مشتری مداری و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خرده فروشی ها در حوزه های بازاریابی، ارتباط با مشتری، رضایت و وفاداری مشتری حاصل گردد.
۶.

بررسی رابطه بین رویه های ارزشیابی عملکرد و تعهد سازمانی با در نظر گرفتن عدالت سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری سنندج)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۱
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رویه های ارزشیابی عملکرد و تعهد سازمانی با در نظر گرفتن عدالت سازمانی شهرداری سنندج پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شهرداری سنندج پذیرفته شده که برابر 800 نفر بوده است، که بر اساس فرمول نمونه گیری جامعه محدود کوکران تعداد 260 نفر به عنوان نمونه آماری بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. از روش پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید، پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش حاضر استاندارد بوده است. داده ها با برنامه های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که گزارشگری مالی و تعهد سازمانی آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شده است. این اطلاعات در محیط نرم افزاری با اعمال آزمونهای آماری مناسب با قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای ارزشیابی عملکرد، تعهد سازمانی و عدالت سازمانی به ترتیب برابر با 815/0، 844/0 و 833/0 شد. تمامی فرضیات در سطح 95/0 اطمینان تایید گردید و نتایج نشان داد؛ به عبارت دیگر عدالت سازمانی ارتباط بیشتری نسبت به ارزیابی عملکرد با تعهد سازمانی داشته است. از بین فرضیات فرعی عدالت رویه ای در رتبه اول قرار داشته، تصمیم به ارتقا در رتبه دوم، عدالت تعاملی در رتبه سوم، تعدیل حقوق در رتبه چهارم، عدالت توزیعی در رتبه پنجم و استانداردهای عملکرد در رتبه ششم و آخر قرار داشته است.
۷.

نتایج تشکیل سقیفه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
پیامبر گرامی اسلام(ص) در روز غدیر در انظار بیش از یک صد هزار نفر، وصی و جانشین خود را انتخاب نمود و این واقعه به طور متواتر از طریق شیعه و سنی نقل شده ولی بعد از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) سقیفه ای برپا شد که در آن علی(ع) مجبور به قیامی نشسته گردید. برافراشته شدن ستون کج سقیفه نتایج جبران ناپذیری برای جهان اسلام داشت، این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال است که به طور کلی نتایج تشکیل «سقیفه» و کنار گذاشتن حضرت علی(ع) از خلافت چه بود؟ با توجه به بررسی تاریخی و تبیینی موضوع و با دقت در شرایط مسلمانان و اتفاقات صدر اسلام، نتایج تشکیل «سقیفه» را می توان از بین رفتن اصل امامت و رهبری، تبعیض در حقوق، فساد اقتصادی، تغییر سنّت، جمع آوری و آتش زدن احادیث، نصب معاویه و راه یابی فاسدان به حکومت، طرد بنی هاشم، پایه ریزی تبعیض نژادی، روی کار آمدن بنی امیه، تبعیض، چپاول بیت المال، تبعیض سیاسی، کنار زدن صحابه پیامبر(ص) و ضرب و شتم آن ها، روی کار آمدن یزید بزرگ ترین جنایتکار تاریخ جستجو کرد. روش تحقیق، تحلیلى و توصیفى است که بر داده هاى دینى و تاریخی مبتنى است. یافته هاى اصلى این تحقیق اثبات می کند که با تشکیل و انحراف در سقیفه، مسیر تاریخ اسلام به کلی عوض شد و اختلافاتی دامنه دار در بین مسلمین بوجود آمد که بعد از چهارده قرن هنوز سایه سنگین آن انحراف، اکثریت مسلمانان را از نور خورشید تابناک حقایق دین محروم ساخته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵