رسول شیرازی

رسول شیرازی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان پسماند شهرداری مشهد)

کلید واژه ها: سرمایه فکری عملکرد سازمانی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۸۵
موضوع مورد بررسی تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع و تحلیل، توصیفی است. جامعه آماری در این تحقیق سازمان پسماند شهرداری مشهد با تعداد 700 نفر کارمند می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 248 نفر به دست آمد که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبت به جمع آوری داده ها اقدام گردید. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها پس از بررسی توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزار Smart PLS به روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد را میانجیگری می کند. ابعاد سرمایه فکری(سرمایە انسانی، ساختاری و رابطه ای) بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش بر عملکرد تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش تاثیر ابعاد سرمایه فکری(سرمایە انسانی، ساختاری و رابطه ای) بر عملکرد را میانجیگری می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان