آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با مولفه های کارکرد خانواده در بین دانش آموزان بود. روش : روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را 320 نفر از دانش آموزان ( 175 نفر پسر و 145 نفر دختر) منطقه 6 شهر تهران تشکیل داد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت ارزیابی نیز از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و مقیاس کارکرد خانواده استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری داده ها نشان داد که حل مشکل به طور معنی داری بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کند و اضافه شدن حل مشکل، عملکرد خانواده، ارتباط، نقش، کنترل رفتار، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی به معادله، قدرت پیش بینی را بطور معنی داری بالا می برد. همبستگی بین مولفه های جهت گیری مذهبی (جهت گیری مذهبی برونی، جهت گیری مذهبی درونی) از یک طرف و متغیر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان از طرف دیگر برابر با 388/ 0R= محاسبه گردیده است و نشان می دهد که 15 درصد واریانس یا تفاوت های فردی در بهزیستی روان شناختی مربوط به واریانس یا تفاوت های فردی در ویژگی های جهت گیری مذهبی است. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که افراد در خانواده و به ویژه والدین با عملکرد خود در چارچوب خانواده تاثیر مهمی در سلامت روان فرزندان خود می گذارند و سلامت روان بالاتر، جهت گیری مذهبی بهتری را در پی خواهد داشت.