مطالب مرتبط با کلید واژه

شعردرمانی


۱.

تأثیر شعردرمانی گروهی بر وضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنیک

کلید واژه ها: اسکیزوفرنیا توانبخشی روانی شعردرمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات سایکوتیک
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی هنر
تعداد بازدید : ۱۹۸۱
"هدف: اسکیزوفرنیا یکی از اختلالات پیچیده روانپزشکی می باشد. گرچه داروهای ضد روانپریشی تکیه گاه اصلی درمان اسکیزوفرنیا به شمار می روند، ولی مداخلات روانشناختی نیز در بهبود نشانه های بالینی مؤثر هستند.شعردرمانی نیز به عنوان یکی از این مداخلات، ممکن است در بهبود جنبه های روانی - اجتماعی اسکیزوفرنیا مؤثر باشد.هدف این مطالعه بررسی تأثیر شعردرمانی گروهی بروضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنیک می باشد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه تجربی است. در این مطالعه تعداد 29 بیمار اسکیزوفرنیک به روش مبتنی برهدف از مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی انتخاب و به صورت تصادفی تعادلی در دو گروه مداخله (14بیمار) و شاهد (15بیمار) قرار گرفتند. برای گروه مداخله 12جلسه یک ساعته شعردرمانی، هفته ای دو بار به مدت 6هفته برگزار شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مقیاس مختصر ارزیابی روانپزشکی (BPRS) بودند. تجزیه و تحلیل آماری به وسیله آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل انجام شد. یافته ها: نتایج تفاوت معناداری را در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله شعردرمانی نشان داد . این در حالی است که در گروه شاهد تفاوت معناداری بین میانگین های قبل و بعد وجود نداشت (774/0 = P ). همچنین پس از شعردرمانی بین دو گروه تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود داشت، در حالی که قبل از شعردرمانی گروهی، تفاوت معناداری بین گروه مداخله و شاهد وجود نداشت (812/0 = P ). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که مداخله شعردرمانی بر بهبود وضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنیک مؤثر است. "
۲.

بررسی تأثیر شعر بر کاهش افسردگی و افزایش خوش بینی

تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
شعر ازجمله هنرهای هفت گانه است و منتقدان همواره به جایگاه زیباشناختی آن توجه نشان داده اند. در حوزه شعر، درمانگری بزرگ ترین دستاورد علمی ادبیات در عصر جدید است. شعردرمانی به مثابه درمانی نوپا برای بیماران افسرده در امریکا آغاز شد و به نتایج مفیدی دست پیدا کرد. در پژوهشی که این مقاله دستاورد آن است، به شیوه ای متفاوت، به شعردرمانی پرداخته شده است. جامعه آماری ٣٠ نفر از بزرگسالانی هستند که در هشت جلسه درمانی حضور یافتند. انتخاب اشعار با توجه به مضامین بحث برانگیز صورت گرفت. با انجام پیش آزمون و پس آزمون افسردگی بک مشخص شد که: ١. زنان و مردان افسرده دربرابر شعر رفتار اثربخشی از خود نشان می دهند. ٢. اشعاری که مضامین چالش برانگیز دارند قدرت تنش زدایی از افراد افسرده دارند. ٣. مردان نسبت به زنان واکنش بهتری به درمان با شعر نشان می دهند. ٤. شعر در افزایش میزان خوش بینی زنان و مردان تأثیرگذار است. به نظر می رسد پژوهش بیشتر درباره شیوه خوانش و هنر بیان شعر فارسی و معرفی این گونه درمانی مهم در جهان به نهادینه ساختن آن در مراکز درمانی بهداشتی کشور کمک خواهد کرد.
۳.

تاثیر شعر درمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سرابله

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۵۴
هدف این مطالعه بررسی تاثیر شعر درمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم است . روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سرابله در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند، گروه نمونه 32 نفر بودند که به طورتصادفی دردو گروه آزمایشی 16 نفر و کنترل 16 نفر ج ای گرفتن د . ب رای گ روه آزمایش، برنامه شعردرمانی گروهی طراحی و طی 8 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 8 هفته اجرا گردید. گروه کنترل ب دون مداخل ه خاص ی، در جلسات گروهی روزانه مدرسه شرکت کردند. ابزار اصلی گردآوری اطلاع ات آزمون ظرفیت حافظه فعال بود . برای تجزیه تحلیل داده ها تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته ها: . نتایج آن نشان داد که شعر درمانی پردازش و اندوزش دانش آموزان را افزایش می دهد (001/0=P). بدین معنا که تکنیک شعر درمانی بر حافظه فعال موثر می باشد. نتیجه گیری: با توجه به این مطالعه می توان گفت که شعردرمانی ا بر وضعیت ظرفیت حافظه فعال مؤثر است. لذا پیشنهاد می گردد، از این مهارت آسان وهزینه در اولیا با کمک م منازل در جهت ارتقاء و بهبود حافظه فعال استفاده گردد .