هیمن محمودفخه

هیمن محمودفخه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی رابطه توانمندی های منش و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندی های منشی مشغولیت شغلی هیجانات معلمان ارومیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 584
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه توانمندی های منشی و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری نیز کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه بنا بر اعلام کارگزینی برابر 1400 نفر بود که از بین آنان بر اساس قاعده کلاین (2011) و بر اساس تعداد متغیرها تعداد 301 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد شده توانمندی های منشی سلیگمن و پترسون (2004)، مشغولیت شغلی شافلی و همکاران (2002) و هیجانات معلمان چن (2016) بود. روایی (محتوا و سازه) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS و با استفاده از آزمون های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که توانمندی های منشی معلمان با مشغولیت شغلی رابطه مثبت و معناداری (29/0) دارد. رابطه توانمندی های منشی و هیجانات معلمان مثبت و معنادار (53/0) است. هیجانات معلمان با مشغولیت شغلی آنان رابطه مثبت و معناداری (55/0) دارد و در نهایت رابطه توانمندی های منشی معلمان با مشغولیت شغلی با میانجی گری هیجانات معلمان، مثبت و معنادار (28/0) است.
۲.

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on the fear of negative evaluation and quality of life in people with social anxiety disorder(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Acceptance and Commitment Therapy Fear of Negative Evaluation quality of life social anxiety disorder

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 924
The purpose of the present research, investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the fear of negative evaluation and quality of life in people with social anxiety disorder. The current research method was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research consisted of all people with a social anxiety disorder who is 1401, they had referred to the psychology clinics of Mahabad city. From among the statistical population, 20 people were selected as accessible sampling and were randomly divided into 2 groups of 10 people (control group and experimental group). Data collection was done by using of Jerabek Social Anxiety Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNES), and Brief Quality of Life scale (QOL). The acceptance and commitment therapy protocol was implemented in 8 sessions of 90 minutes, once a week for the experimental group. Data were analyzed by SPSS-22 software. In addition to descriptive statistics, multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data. The findings obtained from the analysis of variance showed that there is a significant difference between the control and experimental groups in the post-test stage in reducing the fear of negative evaluation and increasing the quality of life. This research shows that acceptance and commitment therapy is useful for people with social anxiety disorder and can be used as a psychological intervention along with other interventions.
۳.

پیش بینی بی تفاوتی اخلاقی بر اساس صفات تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل در بازاریان شهر ارومیه در دوران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی تفاوتی اخلاقی صفات تاریک شخصیت باور به دنیای عادلانه بازاریان دوره کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 198
مقدمه: بی تفاوتی اخلاقی به توجیه رفتار های آسیب توسط فرد و رهایی از معیارهای اخلاقی در زمینه و زمانی خاص اشاره دارد. شناخت عوامل پیش بینی کننده ی بی تفاوتی اخلاقی، سبب شناخت بهتر عوامل ایجاد کننده ی آن می شود. هدف این پژوهش پیش بینی بی تفاوتی اخلاقی بر اساس صفات تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل در بازاریان شهر ارومیه در دوران کرونا بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بازاریان شاغل در بازارهای ارومیه در سال 1401، به تعداد آنها 5000 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 357 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، بی تفاوتی اخلاقی بندورا ، صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر و باور به دنیای عادلانه ساتون و داگلاس بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: طبق نتایج، سه گانه تاریک شخصیت با بی تفاوتی اخلاقی بازاریان شهر رابطه مثبت و معنادار و باور به دنیای عادلانه نیز با بی تفاوتی اخلاقی رابطه منفی و معناداری دارند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که سه گانه تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل، قابلیت تبیین بی تفاوتی اخلاقی بازاریان را دارند. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش حاضر می توان گفت، سه گانه تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل، می توانند بی تفاوتی اخلاقی را تبیین کنند و جهت شناسایی عوامل زمینه ساز بی تفاوتی اخلاقی بکار برده شوند.
۴.

The effectiveness of positive thinking therapy on reducing recurrent negative thoughts in patients with obsessive-compulsive disorder in Corona virus duration in Mahabad(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: corona Obsession Compulsion Positive Thinking Therapy Negative Repetitive Thoughts

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 173
The aim of this study was to determine the effect of positive thinking therapy training on reducing recurrent negative thoughts in obsessive-compulsive disorder patients in Corona Virus period.  The research method was quasi-experimental by pretest-posttest with control group and experimental group.  The statistical population of this study was obsessive-compulsive disorder patients in Mahabad. According to the data registered in Rajan Psychotherapy Center, 71 people were referred to primary and secondary obsessive-compulsive disorder in February 2021. Using the convenience sampling method, 30 patients with OCD were selected as the experimental group and 30 patients with OCD as the control group, and the experimental group was exposed to positive thinking skills training.  In order to collect information, a Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) was used. This questionnaire was developed by Ering et al. (2011) to assess recurring negative thoughts.  The intervention program of positive thinking skills training was implemented in 10 an-hour sessions on the experimental group. The positive thinking skills training package was derived from Quilliam (2003) Positive Thinking and Applied Positiveness.  Findings obtained from analysis of variance showed that there was a significant difference in reducing negative repetitive thoughts in the post-test phase between the experimental and control groups(P<0.05).  According to the research results, it seems that teaching positive thinking skills is effective in reducing negative repetitive thoughts among patients with obsessive-compulsive disorder.
۵.

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان شناختی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان دختر در دوره همه گیری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق تحصیلی بهزیستی روان شناختی کرونا هوش اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 64
بیماری کروناویروس علاوه بر ایجاد آسیب های جسمی، بر سلامت روان افراد نیز تأثیر جدی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان شناختی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر ارومیه در دوره همه گیری کرونا انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان شاهد شهر ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 40 دانش آموز دختر، از بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شد. ابتدا هر دو گروه با استفاده مقیاس اخلاق تحصیلی گل پرور (1389) و مقیاس بهزیستی روان شناختی فرم کوتاه ریف (2004) مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در 11 جلسه 90 دقیقه ای آموزش هوش اخلاقی شرکت کردند، درحالی که گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داده شد و آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. درنهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های به دست آمده مشخص شد که آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان شناختی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد. (05/0>P). نظر به تاثیر آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روان شناختی و اخلاق تحصیلی دانش آموزان و با توجه به نیاز جامعه و سیستم آموزشی، آموزش هوش اخلاقی می تواند یک روش مداخله ای مناسب جهت ارتقای عملکرد رفتاری و روابط اجتماعی دانش آموزان باشد و بستر تعاملات سالم و یادگیری باکیفیت و صادقانه را فراهم کند.
۶.

پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معنای زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد

نویسنده:

کلید واژه ها: بهزیستی ‏ذهنی معنای زندگی شفقت به خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 12
هدف این پژوهش بررسی پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معنای زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مهاباد انجام شده است. روش پژوهش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود آماری پژوهش حاضر 175 نفر (97زن، 78 مرد) دانشجویان در سال 1396-97 به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.. ابزار های گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های بهزیستی ذهنی (مولوی، ترکان، سلطانی و پالاهنگ)، مقیاس معنا در زندگی( استگر، فریزر، اویشی و کالر )و پرسشنامه خوددلسوزی (SCS) نف بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که رابطه مؤلفه ی جستجوی معنا با بهزیستی ذهنی بیشتر از مؤلفه ی معناداری زندگی و بین مؤلفه های شفقت به خود با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معناداری و مؤلفه های معنای زندگی و شفقت به خود در پیش بینی بهزیستی ذهنی نقش معنادار دارند.
۷.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 245
هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD انجام شد . روش :پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.در یک پژوهش نیمه تجربی، 20 نفر از مادران مراجعه کننده به مرکز آشیان در شهرستان مهاباد، در سال 1395 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 ) جایگزین شدند. گروه مداخله با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اموزش دیدند و گروه کنترل اموزشی دریافت نکردند.ابزار پژوهش پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) بود . تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد. یافته : نتایج نشان داد: 1. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD مؤثر است. همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تمامی خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی معنی دار بوده است (05/0>P) به غیراز خرده مقیاس خودمختاری و روابط مثبت . نتیجه گیری : بر اساس نتایج این پژوهش می توان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت افزایش بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD استفاده نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان