آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مؤلفه های جوسازمانی و ارزیابی میزان تأثیر آن برخودکنترلی دانش آموزان یک مدرسه غیردولتی در ناحیه 6 شهر مشهد انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق دانش آموزان دوره دوم ابتدایی هستند که به دلیل محدود بودن این تعداد( 60نفر) حجم نمونه برابر با جامعه آماری است و از نمونه گیری استفاده نشده است. برای بررسی مؤلفه ها ی جو سازمانی درمدرسه؛ از چک لیست ویژگی های مدرسه مطلوب براساس تحلیل شاخص های جو مدارس از دیدگاه صاحب نظران استفاده گردید و بر این اساس جو مدرسه ارزیابی شد، همچنین برای سنجش میزان خودکنترلی دانش آموزان از پرسشنامه «تانجی» و «مادرسیج» الهام گرفته شد که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفته است. سپس داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها در این پژوهش نشان داد که بین جو مدرسه مطلوب و میزان بالا خودکنترلی در دانش آموزان؛ رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. واژگان کلیدی: خودکنترلی، جومدرسه، دوره دوم ابتدایی، هوش هیجانی

تبلیغات