فرج الماسی

فرج الماسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

اثربخشی چند رسانه ای های آموزشی بر میزان رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
گسترش فناوری های جدید، فرایند یاددهی- یادگیری را متحول ساخته است. از جمله این فناوری ها به کارگیری چندرسانه ایهای آموزشی در فرایند تعلیم وتربیت است. مطالعه حاضر با هدف اثربخشی چندرسانه ایهای آموزشی بر میزان رشد مهارت های  اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1395بود. به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد45 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از آزمون استاندارد مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از شاخص های  میانگین و انحراف معیار و  آزمون تحلیل کواریانس انجام شد .  نتایج نشان داد میانگین نمرات مهارت های اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش که از تدریسچندرسانه ایهای آموزشیبرای آموزش آنها استفاده شده بود به شکل معنی دار آماری از گروه کنترل که به شکل متداول آموزش دیده بودند در پس آزمون، بیشتر بود( p=0.001 ). همچنین بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل  در خرده مقیاس های مهارت های اجتماعی(مهارت رفتارهای مناسب اجتماعی، مهارت دوری از رفتارهای غیر اجتماعی، مهارت دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا، مهارت دوری از برتری طلبی و مهارت ایجاد ارتباط مناسب با همسالان)، تفاوت معنی دار آماری یافت شد( p<0/05 ).  با توجه به تأثیر مثبتچند رسانه ای های آموزشی بر افزایش رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان؛ استفاده از این روشبه منظور افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان، پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان