کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مجازی آسیب های اجتماعی امنیت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۱ - ۶۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۴۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

قرن بیست و یکم با پیشرفت های خیره کننده در فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهان را به سوی «دهکد ه جهانی» رهنمون ساخته که شاخصه های اصلی آن، از بین رفتن فاصله ها، زمان و مکان است. این تحول همچنین باعث در هم ریختن نظام ها، سازمان های ملی موجود، شیوه های رفتاری و آسیب های اجتماعی مختلف بر شهروندان شده است.سهولت در شکل گیری و گسترش شبکه های اجتماعی مجازی توسط افراد و گروه هایی که می توانند اهدافی مغایر با اهداف رسمی و قانونی موجود در یک جامعه داشته باشند؛ عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را با چالش ها و بحران هایی مواجه ساخته است. بعلاوه، کشورهای سلطه گر که همواره به دنبال تسلط و بهره کشی از دیگران بوده اند و امروزه به دلایل مختلف نمی توانند با رویکرد نظامی شهروندان سایر کشورها را در اختیار و انقیاد خود درآورند؛ سعی می کنند از طریق شبکه های اجتماعی مجازی و ایجاد دگرگونی در هویت های فرهنگی و رفتاری، مطامع خود را دنبال کنند . بنابراین، رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین و موثرترین ابزار برای اثرگذاری مؤثر بر رفتار مخاطبان درآمده اند و منشأ بسیاری از تحولات امنیتی معاصر و کنترل کننده جریان ها و تحولات اجتماعی در جهان محسوب می شوند.یافته های پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع مختلف کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده است؛ بیانگر آن است که شکل گیری شبکه های اجتماعی مجازی در عین فرصت های مثبت و سازنده، می توانند دگرگونی های وسیعی در رفتار شهروندان به وجود آورده و آسیب های اجتماعی متعددی از جمله ناامنی های اجتماعی را متوجه جوامع نماید