جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال سوم پاییز 1399 شماره 11

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین (موردمطالعه: فروشگاه آنلاین شیک وپیک)

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
پیشرفت شبکه ارتباط جهانی به شکل گیری نوع جدیدی از خرید تحت عنوان خرید آنلاین منجر شده است. در این راستا، شناسایی عوامل تعیین کننده قصد خرید و وفاداری مشتریان آنلاین از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی به شمار می رود که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین (شیک وپیک) بررسی شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی هست جامعه آماری شامل تمامی مشتریان فروشگاه آنلاین شیک وپیک است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 123 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که امنیت سایت، سطح قیمت ها، پشتیبانی از مشتریان، روش پرداخت وجوه و کیفیت کالاهای ارائه شده برقصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کالای ارائه شده، رضایتمندی و اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان نیز تأیید شد و نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای بهبود قصد خرید و وفاداری مشتریان ارائه گردید.
۲.

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی شرکت پگاه آذربایجان غربی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۹
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی شرکت پگاه آذربایجان غربی) است. در این تحقیق، پژوهشگر سعی کرده است تا با شناسایی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان گامی در جهت افزایش انگیزش کارکنان و چابکی سازمان در شرکت پگاه آذربایجان غربی بردارد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی و همین طور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پگاه تشکیل می دهند، از بین آن ها 160 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از پرسش نامه استاندارد اخلاق حرفه ای هیوود و همکاران (۲۰۰۹)، پرسش نامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ و پرسش نامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛ 2016) به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شد. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول، انحراف استاندارد و آزمون مقایسه تک نمونه ای میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss ویرایش ۱۸ تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که: بین اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی معنی داری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین تعلق به اجتماع علمی مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین خود کارایی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین مسئولیت علمی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.