جهان نوین -

جهان نوین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: داوود قادرزاده
سردبیر: داوود قادرزاده
مدیر اجرایی: محمد حسینی
وب سایت: http://e-jom.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات