نویسندگان: داوود قادرزاده

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق حرفه ای انگیزش چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۴-۲۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی شرکت پگاه آذربایجان غربی) است. در این تحقیق، پژوهشگر سعی کرده است تا با شناسایی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان گامی در جهت افزایش انگیزش کارکنان و چابکی سازمان در شرکت پگاه آذربایجان غربی بردارد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی و همین طور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پگاه تشکیل می دهند، از بین آن ها 160 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از پرسش نامه استاندارد اخلاق حرفه ای هیوود و همکاران (۲۰۰۹)، پرسش نامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ و پرسش نامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛ 2016) به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شد. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول، انحراف استاندارد و آزمون مقایسه تک نمونه ای میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss ویرایش ۱۸ تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که: بین اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی معنی داری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین تعلق به اجتماع علمی مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین خود کارایی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین مسئولیت علمی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

تبلیغات