داوود قادرزاده

داوود قادرزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی شرکت پگاه آذربایجان غربی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان (مطالعه موردی شرکت پگاه آذربایجان غربی) است. در این تحقیق، پژوهشگر سعی کرده است تا با شناسایی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمان گامی در جهت افزایش انگیزش کارکنان و چابکی سازمان در شرکت پگاه آذربایجان غربی بردارد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی و همین طور ازنظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پگاه تشکیل می دهند، از بین آن ها 160 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از پرسش نامه استاندارد اخلاق حرفه ای هیوود و همکاران (۲۰۰۹)، پرسش نامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ و پرسش نامه چابکی سازمانی (پاندا و همکاران؛ 2016) به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شد. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، ترسیم نمودار، تدوین جدول، انحراف استاندارد و آزمون مقایسه تک نمونه ای میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss ویرایش ۱۸ تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که: بین اخلاق حرفه ای مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی معنی داری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین تعلق به اجتماع علمی مدیران با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین خود کارایی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین مسئولیت علمی با انگیزش کارکنان و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
۲.

مدیریت زنجیره تامین(توزیع فیزیکی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۸۹۵
توزیع همواره یکی از مهمترین معضلات سازمانها بوده است. امروزه با اصلاح دیدگاه مدیران و گسترش مسئله توزیع و شاخه های آن، مفهوم توزیع فیزیکی و مدیریت بر آن مهمتر می شود. تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل سطوح خدمات و هزینه و تعادل بین آنها ازجمله وظایف مدیریت توزیع فیزیکی است. بعد از مفاهیم آمیخته بازاریابی و آمیخته توزیع اکنون مفهوم آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی مطرح می شود. هدف این پژوهش تشریح خلاصه ای ازمدیریت توزیع فیزیکی (PHYSICALDISTRIBUTIONMANAGEMENT=PDM)ست. در این بررسی عناصر و آمیخته آن موردبحث قرار می گیرد. مفهوم لجستیک یا تدارکات و پشتیبانی و ارتباط آن با سایر قسمتهای سازمان نیز مطرح می شود.. بحث درمورد مدیریت توزیع فیزیکی معمولاً از دیدگاه عرضه کننده مطرح می شود. با وجود این، درک توزیع فیزیکی برای خریدار نیز اهمیت دارد. علاوه بر درک وظایف توزیع که عرضه کننده با آن روبرو می شود، واحد خرید باید روشهای لجستیک برای کنترل موجودی و سیکل سفارش را موردتوجه دقیق قرار دهد. به طور منطقی ارتباط نزدیک میان مدیریت توزیع فیزیکی و خرید وجود دارد.
۳.

بررسی میزان سرمایه گذاری درتکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاری مؤسسات تولیدی استان آذربایجان غربی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
به جرأت می توان گفت که فناوری اطلاعات در همه جنبه های زندگی بشری نفوذ کرده است. به طوری که بدون فناوری اطلاعات عملاً زندگی غیرممکن شده است. در صنایع تولیدی که نیاز به بررسی بازار و بروزرسانی محصولات برای حفظ و افزایش سهم بازار و توانایی رقابت در جهان امروز است بیش از هر چیزی استفاده از فناوری اطلاعات احساس می شود. از طرفی موقعیت مناسب استان در جهت هم مرزی با کشورهای دارای ظرفیت صادراتی وهمچنین شرایط مناسب تولید در استان اهمیت توجه به عوامل موثر بر بهبود عملکرد تجاری موسسات را با اهمیت کرده است. از این رو توجه به تکنولوژی اطلاعات به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در بهبود عملکرد تجاری شرکت ها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی میزان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاری مؤسسات تولیدی استان آذربایجان غربی پرداخته ایم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدیِ فعال استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای و میدانی به صورت توأم است. برای بررسی میدانی از پرسشنامه ای محقق ساخته جهت سنجش میزان تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات استفاده شده است. با بررسی داده ها نتایج نشان د اد که؛ سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در زیرساخت تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در یکپارچگی تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است وسرمایه گذاری در چگالی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است. در نتیجه سرمایه گذاری برفناوری اطلاعات در بهبود عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثراست.
۴.

بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بوکان با عملکرد اداری آنان

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف ازاین پژوهش تبیین رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نوربوکان باعملکرداداری آنان نوربوکان می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد30نفراز کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هاازپرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون )وپرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد داده های جمع آوری شده، به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،) تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی کارکنان با عملکرداداری رابطه معناداری وجوددارد همچنین بین عوامل درون سازمانی رضایت شغلی و نظم و انضباط کارکنان در کار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل برون سازمانی رضایت شغلی واحساس مسئولیت کارکنان درکار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل عوامل مربوط به شغل و همکاری در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بین رضایت شغلی و بهبود درکار در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ،کاهش وافزایش یک متغیر بر دیگری تاثیرگذاراست.
۵.

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مار افراگرفته است و بسیاری از سازمانها، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید. هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری آذربایجان غربی و حوزه ستادی) می باشد. روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد. و شواهدی بررد فرضیه های چهارگانه مذکور وجود نداشت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان