چکیده

پیشرفت شبکه ارتباط جهانی به شکل گیری نوع جدیدی از خرید تحت عنوان خرید آنلاین منجر شده است. در این راستا، شناسایی عوامل تعیین کننده قصد خرید و وفاداری مشتریان آنلاین از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی به شمار می رود که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین (شیک وپیک) بررسی شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی هست جامعه آماری شامل تمامی مشتریان فروشگاه آنلاین شیک وپیک است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 123 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که امنیت سایت، سطح قیمت ها، پشتیبانی از مشتریان، روش پرداخت وجوه و کیفیت کالاهای ارائه شده برقصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کالای ارائه شده، رضایتمندی و اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان نیز تأیید شد و نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای بهبود قصد خرید و وفاداری مشتریان ارائه گردید.

تبلیغات