جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال سوم تابستان 1399 شماره 10

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها (موردمطالعه: روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲۶
امروزه علل و عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها مورد توجه محققان بسیاری واقع شده است چرا که بررسی این عوامل می تواند در راستای برنامه ریزی های توسعه روستایی راه حل ها و راهکارهای مناسب تری را ارائه نماید. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها در روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین بررسی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان روستای یاجیلو و یاجیلوهای مقیم در استان تهران و اردبیل است. حجم نمونه به علت عدم دسترسی به کل جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 217 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی با ضریب مسیر 92 صدم، دیدگاه شخصی با ضریب مسیر 86 صدم، عوامل اجتماعی و فرهنگی با ضریب مسیر 82 صدم، زیست محیطی با ضریب مسیر 79 صدم و اداری و خدماتی با ضریب مسیر 76 صدم میزان تأثیر را در مهاجرت ساکنین روستای یاجیلو داشته است. نهایتاً بر همین اساس پیشنهادهایی برای رونق اقتصاد در این روستا و کاهش مهاجرت افراد ارائه گردید.
۲.

اهمیت و نقش مدیریت دانش در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشکده ی مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۳۰
مقدمه: مدیریت دانش در سازمان ها در سازمان ها فراهم کننده زمینه بازخوانی ایجاد پرورش تسهیم و تبادل ارتقای سازمان دهی نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان هاست. مطالعه باهدف بررسی تعیین ضرورت استقرار و اجرا مدیریت دانش در دانشکده ی مدیریت واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد است. این مطالعه توصیفی است و در سال 1399-1398 در دانشکده ی مدیریت واحد علوم تحقیقات انجام گرفت جامعه پژوهش شامل دانشجویان مدیریت، اساتید می باشد ابزار گردآوری داده شامل پرسش نامه استاندار است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت و توسط نرم افزار تحلیل 24 SPSS شد. از بین افراد شرکت کننده در پژوهش، بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 30-23 سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی بیشتر از 30 سال است. بیشترین فراوانی افراد شرکت کننده برحسب جنس مربوط به زن 83 نفر (5/58) است و همچنین کمترین فراوانی افراد شرکت کننده مربوط به مرد 117 نفر (5/41%) می باشد که افراد با مقطع کارشناسی ارشد را در برمی گیرد و برحسب مقطع تحصیلی بیشترین فراوانی مربوط به دکتری با فراوانی 190(95%) و کمترین فراوانی را مقطع کارشناسی ارشد با فراوانی 10 (5%) به خود اختصاص داده است و بیشترین میانگین مربوط به عامل فناوری اطلاعات با و عامل میزان رتبه بندی عوامل زمینه ای با 36/3 کمترین میانگین را داشته اند. باتوجه به نتایج به دست آمده، وضعیت مدیریت دانش در دانشکده مدیریت واحد علوم تحقیقات در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و می توان نتیجه گرفت که برای استقرار مدیریت دانش فرهنگ سازمانی نسبت به بقیه عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین حفظ و تقویت مؤلفه های مؤثر بر فرهنگ سازمانی باید از اولویت های دانشکده مدیریت واحد علوم تحقیقات باشد.
۳.

«مدیریت جهادی حضرت سیدالشهدا در واقعه عاشورا»

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۴۱
امروزه بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان توسعه، رشد مدیریت را مهم ترین اصل تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع می دانند و براین اساس، برای رشد و گسترش آن، برنامه های قابل توجهی را ارائه نموده اند. در عصر کنونی؛ مدیریت جهادی به عنوان سبک و الگویی برخاسته از تفکر دینی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، از پیشینه ای طولانی برخوردار است که می توان آن را به دوران جهاد حضرت سیدالشهدا ارجاع داد. مدیریت در واقعه عاشورا، مدیریت جهادی بود و همین موضوع در سال های اخیر مورد تأکید رهبری قرار گرفته است، اگر مدیریت واقعه عاشورا جهادی نبود، قطعاً به چنین واقعه ماندگار تبدیل نمی شد. در پرتو مدیریت جهادی، حماسه خلق می شود. این موضوع باید الگو همگان قرار گیرد؛ چرا که امروز جهاد در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش، در همه حوزه هاست. مطالعه ابعاد مختلف واقعه کربلا و به ویژه مطالعه عملکرد و شیوه های رفتار سرداران و فرماندهان آن به عنوان مدیران و اداره کنندگان واقعه کربلا، می تواند سرمشق و سرلوحه مدیران امروزی قرار گرفته و در تولید دانش مدیریت اسلامی ایرانی مثمر ثمر واقع گردد و در تحقق مدیریت جهادی در کشور راهگشا باشد. هدف از این تحقیق، شناخت و بررسی نقش مدیریت جهادی حضرت سیدالشهدا در واقعه کربلا می باشد که می تواند به عنوان الگوی مدیریت جهادی مورداستفاده قرار گیرد و این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که مدیریت جهادی، نوعی سبک مدیریت است که برگرفته از مدیریت اسلامی است و با ارزش ها و فرهنگ ما انطباق دارد و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.
۴.

تأثیر مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد بر سلامت سازمانی«مطالعه موردی: مراکز علمی کاربردی استان مرکزی»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲۹
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی انجام شده است. این مطالعه مقطعی در سال 1397 و جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش متغیر مهارت ارتباطی شامل پنج مؤلفه مهارت کلامی، شنودی، اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخور به عنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته بوده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های استاندارد مهارت های ارتباطی (بارتون جی. ای) و سلامت سازمانی (هوی و فیلدمن) به شیوه لیکرت جمع آوری شدند. داده ها با روش آماری توصیفی و استنباطی و به وسیله آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی (478/0=r) بوده است. باتوجه به رابطه مستقیم بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی به نظر می رسد در صورت بهبود مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.