پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقارنه گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی اخلاقی مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
گفتمان حمایت از مستضعفان و مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان، از آرمان های منحصر به فرد انقلاب اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین قانون اساسی در جهان است که آرمان تحقق «سعادت انسان در کل جامعه بشری» را سرلوحه خویش قرار داده و اصول سیاست خارجی ایران را بر«نجات ملل محروم و تحت ستم» و «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» استوار کرده است.نظریه «مسئولیت حمایت» بر محور حقوق بشر و هدف انسان دوستانه، به منظور سازش میان حاکمیت دولت ها و ضرورت حمایت جهانی از انسان در برابر جنایات علیه بشریت ارائه شده است. در این مقاله همسویی مبانی اخلاقی مستتر در نظریه مسئولیت حمایت با گفتمان انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.

بررسی تاثیر سرمایه های شبکه ماهواره ای بر میزان رضایتمندی زنان در روابط زناشویی (مورد مطالعه: شبکه ماهواره ای جِم)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
با هدف بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای بر میزان رضایتمندی زناشویی، نمونه ای از زنان تهرانی بیننده ی شبکه ماهواره ای جِم و زنان تهرانی غیر مخاطب ماهواره، 420 نفر از این زنان در سال 1392 مورد پژوهش قرار گرفتند. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که رابطه ی میان رضایت از زندگی زناشویی و مشاهده شبکه ماهواره ای جِم چگونه است؟ همچنین رابطه ی میان بهداشت روانی و مشاهده این شبکه ماهواره ای چگونه می باشد؟ در این مقاله جهت تدوین الگوی نظری، از نظریه استفاده و رضامندی، کاشت استفاده شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای نمایش یافته ها از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، آزمون های پارامتری (پیرسون، کرامر، رگرسیون، تاو کندال و کای اسکوئر) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که زنان بیننده شبکه ماهواره ای جم، از رضایتمندی از زندگی زناشویی کمتر و بهداشت روانی نامطلوب تری نسبت به زنان غیر مخاطب ماهواره برخوردارند. همچنین بین «رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی» و "میزان تماشای شبکه ماهواره ای جِم" رابطه معنادار وجود داشت. بین رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی زنان شرکت کننده در تحقیق نیز رابطه معناداری وجود داشت.
۳.

تأثیر دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
با توجه به تهاجم فرهنگی نظام استکباری به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، این تحقیق که به منظور بررسی تأثیر دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی انجام شده است. از اهمیت بالایی برخوردار می باشد هدف این تحقیق، تبیین تأثیر دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی بوده که برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق که تأثیر دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی چیست، بوده است. برای سنجش تأثیر دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر عوامل حفظ و استمرار انقلاب اسلامی، اطلاعات مورد نیاز با روش کتابخانه ای و با کار میدانی پرسشنامه، از جامعه نمونه آماری اطلاعات لازم گردآوری گردید و با جمع بندی و تجزیه وتحلیل آماری پرسشنامه، نتیجه گیری ارائه شد. نتایج گویای این بود که به طور کلی دست آورد های فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی تأثیر قابل توجهی داشته است؛ و بررسی های انجام شده نشان می دهد که دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس همه عوامل حفظ و استمرار انقلاب اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و پوشش می دهد
۴.

تأثیر انقلاب بر ارزش های اجتماعی «از فردگرایی تا جمع گرایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
یکی از مباحث در مورد روحیات ایرانیان، جمع گرا یا فرد گرا بودن آنهاست. این موضوع تحت تأثیر عوامل متعددی است که نوع نظام سیاسی از مهم ترین آنهاست. نظام استبدادی در ایران در ابعاد فردی (دانشی، گرایشی و کنشی)، ابعاد فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر جامعه تأثیر گذاشته و ارزش های جامعه را به سوی خودمداری پیش برده است. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر این ارزش اجتماعی گذاشت و چگونه با میراث اجتماعی حکومت استبدادی در ایران مبارزه کرد؟ به این منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، آثار حکومت استبدادی در ایران بررسی شده است و سپس با استفاده از روش میدانی، تأثیر انقلاب اسلامی بر ارزش های اجتماعی بر اساس مؤلفه جمع گرایی و فردگرایی تحلیل شده است. حاصل این تحلیل آن شد که انقلاب اسلامی ایران بر اساس ارزش های دینی و با روحیه ای مردمی و جمع گرایانه روی داد و تأثیر بسیار زیادی در از بین بردن خودمداری و ارتقای ارزش های جمع گرایانه داشت. البته پس از گذشت دو دهه از انقلاب هرچند جنبه های سیاسی جمع گرایی در بین مردم همچنان حفظ شد ولی جنبه های اجتماعی آن کاهش یافت.
۵.

تدوین الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۴
موفقیت هر سازمان تربیتی و آموزشی از جمله دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، در راستای تحقق اهداف تربیتی و آموزشی، در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی کارآمد، منسجم و پویا است. از این رو پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، از طریق شناسایی، ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود، در این دانشگاه صورت گرفته است. مهم ترین سؤالی که نتایج این پژوهش را به خود معطوف کرده، این است که الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بایستی چگونه باشد؟ در این پژوهش از روش کمی (توصیفی، پیمایشی) بهره گیری شده و جامعه آماری آن شامل تعداد60 نفر از مدیران و فرماندهان صاحب نظر در این زمینه در دانشگاه است. بنابراین، روش انتخاب نمونه تحقیق، هدف مند بوده است. جهت گردآوری داده ها از روش میدانی و اسنادی استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها در روش میدانی، پرسش نامه و در روش اسنادی، بررسی مبانی نظری و بررسی مستندات بوده است. در تحلیل داده ها از روش کمّی (آمار توصیفی و استنباطی) استفاده شده که در نهایت، نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده، ارائه الگوی تربیت جهادی دانشجویان در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بوده است.
۶.

تحلیل عملیات روانی نظام سلطه مبتنی بر القاء در صنعت پویا نمایی (مورد مطالعه: سریال اژدها سواران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
در این مقاله سعی شده به تغییر رویه و راهبرد نظام سلطه از جنگ سخت به جنگ نرم و راهکارهای جدید استعمار جهت سلطه جویی بر ملت ها که از طریق صنعت پویانمایی و فیلم دنبال می شود به طور اعم، و به طور اخص به بررسی و ریشه یابی این راهبرد در پویانمایی "اژدها سواران" پرداخته شود. سلطه گران با سرمایه گذاری هنگفتی که در حوزه فیلم و پویانمایی برای کودکان فراهم کرده اند، آثار زیادی را به جهت سلطه جوئی و رواج و گسترش فرهنگ و تمدن غربی، روانه کشورهای دیگر ساخته اند. آنچه مبین ضرورت و اهمیت این تحقیق است، توجه به اثرات خوراک تصویری و رسانه ای است که کودکان ما طی سال ها در قالب این پویانمایی ها دریافت کرده و در ذهن آنها باقی مانده و باعث تغییر باورهای آنان می شود. سؤال این است که چه عواملی در پویانمایی اژدهاسواران مبین تغییر رویه نظام سلطه از جنگ سخت به جنگ نرم است؟ و نظام سلطه از تغییر راهبرد خود از جنگ سخت به جنگ نرم در پویانمایی اژدهاسواران چه سودی می برد؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظام سلطه با یک طرح و فلسفه از قبل طراحی شده، در قالب پویانمایی مذکور و سریال های مشابه که به کودکان عرضه می دارد، بدنبال به تسخیر درآوردن قلبها و ذهنهای کودکان است تا از این طریق به سلطه جویی خود بر ملت ها ادامه دهد. سلطه گران راهبرد خود را از جنگ سخت به جنگ نرم و در قالب تولید آثار پویانمایی تغییر داده اند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و تحلیل اهداف نظام سلطه در قالب پویانمایی ذکر شده است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی-تحلیل محتوا استفاده شده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مشاهده بوده است.
۷.

بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
این تحقیق به بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی با مطالعه موردی استان لرستان در مقابله با تهدیدات نرم می پردازد. برای بررسی این موضوع، فعالیت های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، علمی، مطالعاتی و پژوهشی بسیج دانشجویی این استان در مقابله با تهدیدات نرم مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای گردآوری اطلاعات در بخش نظری با بهره گیری از کتابخانه، اسناد و مدارک، ادبیات تحقیق تدوین گردیده و در بخش میدانی از تکنیک پرسشنامه براساس مقیاس طیف پنج گزینه ای "لیکرت" استفاده شده است. در این نوشتار، کل جامعه آماری 23928n= نفر از دانشجویان بسیجی، اساتید و کارکنان در حال فعالیت در بسیج دانشجویی دانشگاه های این استان بوده اند. حجم نمونه 239n= نفر بوده که تعداد 260 پرسشنامه توزیع و 243 عدد از آنها جمع آوری شد. از این تعداد نیز 5 پرسشنامه به علت نقص باطل و تنها 238 عدد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. داده های حاصل از تحقیق براساس روش تحلیل محتوایی و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در نتیجه گیری کلی می توان اینگونه بیان دشت که عملکرد این سازمان در همه فعالیت های فوق به استثنای فرهنگی، اعتقادی مناسب نبوده است که در این راستا پیشنهادهایی به مسئولین و دست اندرکاران ارائه گردیده است.
۸.

هدف گذاری فرهنگی و مدل مطلوب فعالیت فرهنگی در دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
یک فعال فرهنگی برای فعالیت نیازمند مدل ها و الگوهایی مدون است، اگر مدل و الگوی اسلامی در اختیار نداشته باشد، چه بسا از مدلهای رایجی استفاده کند که ساخته و پرداخته کارگاه های علم سازیِ فرهنگِ غربی است و غرب به خوبی از این محور حمله نرم خود را علیه فعالان تدارک دیده و مدل های آماده خویش را عرضه می کند. تحقیق حاضر به دنبال ارائه مدل مناسب برای فعالیت فرهنگی در دانشگاه است. با توجه به نوین بودن تحقیق در ارائه مدل نحوه صحیح فعالیت فرهنگی در دانشگاه، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. داده های تحقیق حاضر با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست و یک نفر از اساتید حوزوی و دانشگاهی و برگزاری چهار جلسه توفان فکری با حضور هفت نفر از فعالان دانشجویی فراهم شد، مؤلفه های اصلی در الگوها و نمونه های موفق و ناموفق فعالیت های فرهنگی در دانشگاه گردآوری و با استفاده از تجزیه وتحلیل مضمون (تِم) دسته بندی شد. از میان این مؤلفه ها مفهوم «عملیات فرهنگی» با معنای «مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های منسجم و هماهنگ فرهنگی برای تحقق یک هدفِ عینیِ اجتماعی، که بر اساس شناخت محیط طراحی و اجرا می شود» تعریف و به عنوان مدل مطلوب فعالیت فرهنگی معرفی گردید. سپس جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع، 34 تم فرعی استخراج شد و این مضامین در سه تم اصلی: «محورهای عملیات فرهنگی در دانشگاه»، «اهداف عملیات فرهنگی در دانشگاه» و «اصول حاکم بر عملیات فرهنگی در دانشگاه» دسته بندی گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶