پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1394 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
پ ژوه ش ح اض ر با هدف بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل متون مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت و نیز متن اهداف مصوب دوره متوسطه است که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشی، از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری مورد بررسی واقع شده است. ابزارهای اندازه گیری، فرم فیش برداری و سیاهه تحلیل محتوا بوده است. داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته اند. ع م ده ت ری ن ی اف ت ه های پ ژوه ش بیانگر آن است که: 1. چارچوب مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط در 4 محور و 43 مؤلفه تدوین شد. 2. در م ج م وع 38 مرتبه به مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده که میزان فراوانی آن در اهداف اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی به ترتیب 7، 8، 0، 1، 8، 1، 9، 4 است.3. در بین محورهای مورد بررسی، صفات عملی ایثار و شهادت با میزان بار اطلاعاتی 842/0 و ضریب اهمیت 711/0 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، این در حالی است که به محور پیامدهای فردی و اجتماعی ایثار و شهادت با میزان بار اطلاعاتی 003/0 و ضریب اهمیت 003/0 توجه بسیار کمتری شده است
۲.

بررسی رابطه ساماندهی گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین خانواده های شاهد و غیر شاهد در استان همدان در سال 1393(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
هدف مقاله حاضر «بررسی رابطه ساماندهی گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین خانواده های شاهد و غیر شاهد در استان همدان» است. روش این پژوهش پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری، خانواده های شاهد و غیر شاهد استان همدان هستند، که با استفاده از جدول فرمول کوکران، 768 نفر(384 نفر از خانواده های شاهد، و 384 نفر از سایر اقشار مردم) نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه آماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته است. برای به دست آوردن اعتبار پرسش نامه از روش اعتبار محتوایی استفاده شده و برای سنجش پایایی طیف لیکرت، ضریب آلفای کرونباخ (آلفای کل پرسش نامه =94/0 درصد) مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها با نرم افزار رایانه ای SPSS انجام شده است. در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصد ستونی، انحراف معیار و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی، کروسکال- والیس، تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان دادکه بین متغیر وابسته این پژوهش (ترویج فرهنگ ایثار و شهادت) و متغیر مستقل اصلی (ساماندهی گلزار شهدا) رابطه ای معنادار وجود دارد؛ بدین معنی که با اجرای ساماندهی گلزار شهدا فرهنگ ایثار و شهادت گسترش می یابد و نگرش مردم به آن مثبت می شود. 
۳.

پیش بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متأهل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در جمعیت دانشجویان متأهل انجام شد.  جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان متأهل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و امام حسین(ع) بودند. از جامعه پژوهش براساس فرمول کوکران تعداد 400دانشجو(200 مرد و 200 زن) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان به پرسش نامه رضامندی زناشویی اسلامی جدیری و جان بزرگی و پرسش نامه سبک زندگی اسلامی کاویانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که از ده مؤلفه سبک زندگی اسلامی، مؤلفه های اجتماعی، عبادی، خانواده، سلامت و باور سبک زندگی اسلامی (05/0> P ) دارای توان پیش بینی کنندگی رضامندی زناشویی اسلامی در دانشجویان متأهل هستند و مؤلفه های سبک زندگی اسلامی57 درصد از واریانس رضامندی زناشویی اسلامی را تبیین می کنند. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه های سبک زندگی اسلامی میزان رضامندی زناشویی در دانشجویان متأهل افزایش می یابد.
۴.

راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص مسئله زن در بیانات امام خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
در هر جامعه مسائل مربوط به فرهنگ از مهم ترین موضوعات قابل بحث در بین محققان است. در سال های اخیر، غرب درصدد انتقال گزاره های فرهنگی خویش به سایر جوامع است تا بدین طریق سلطه گری خویش را، نه در بعد نظامی که در بعد فرهنگی به انجام رساند. برای این منظور زنان، هم به دلیل ویژگی های روان شناختی و هم به دلیل اینکه انتقال دهنده گزاره های فرهنگی به نسل بعد هستند، گروه هدف مناسبی به شمار می روند. این تحقیق بر آن است که راهکارهای مقابله با جنبه های منفی فرهنگ غرب در خصوص زنان را از دیدگاه آیت الله خامنه ای مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور آراء ایشان از طریق سایت Ledaer.ir و کتب مربوط جمع آوری شد و از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل محتوا نیز با استفاده از تحلیل تماتیک، کدگذاری باز و متمرکز و سپس تشکیل مقوله انجام شد. از دیدگاه ایشان چهار راهکار عمده برای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص زن عبارت اند از: برخوردی حکیمانه با فرهنگ غرب، غنی سازی فرهنگ به وسیله تعامل فرهنگی، افزایش آگاهی بخشی به زنان، و آنچه بیشترین اهمیت را در این راهکارها داشت توجه به راهبرد اسلام در برخورد با زن در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی است. 
۵.

رهیافت های عملیات روانی آخرالزمانی سینمای هالیوود با رویکرد مهدویت ستیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
هالیوود مهم ترین مرکز فیلم سازی در دنیا و یکی از مؤثرترین عناصر فرهنگی صادراتی ایالت متحده امریکا به جهان خارج است. براساس پروتکل سیزدهم دانشمندان صهیونیسم «ما باید مردم را با وسایل و راه های گوناگون به لهو و لعب بکشانیم. پس از آن، مردم به تدریج نعمت اندیشه آزاد و مستقل را از دست می دهند و همگی با ما هم صدا می شوند؛ زیرا پس از آن، ما تنها اعضای جامعه ای هستیم که شایستگی ارائه برنامه های فکری جدید را داریم و آنها پیرو ما می شوند.» هالیوود با بهره گیری از جذابیت های فنی و محتوایی نقش مهمی در زمینه سازی و جاانداختن فرهنگ و ایدئولوژی غربی و از جمله طرح موضوع «پایان دنیا» دارد وسعی می کندبا استفاده از عناصر تخیل، هیجان و شگفتی در سینمای هالیوود به بیننده بقبولاند که آینده جهان همان گونه خواهد بود که آنها به تصویر می کشند. از این رو، یکی از موانع قدرتمند در مقابل خود را مهدویت می داند و می کوشد با به کارگیری شیوه های عملیات روانی، از نگرانی خود (جهانی شدن تفکر مهدویت) بکاهد. در این مقاله، نگارنده به منظور شناخت شیوه های مذکور با مطالعه موردی فیلم سینمایی «آواتار» ساخته جیمز کامرون به بررسی فیلم، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان حاکم بر آن پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد که از مهم ترین رهیافت های اصلی عملیات روانی سینمای هالیوود، تبلیغ دین نوین جهانی و القای منجی بودن امریکاست که با به کارگیری شیوه های مختلف آنها را القا می کند.
۶.

مردم سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
با توجه به شرایط جدید در نظام بین الملل و تغییر در ابزارهای قدرت، کشورها به ابزارهای قدرت جدیدی برای تأمین منافع و امنیت ملی و نیز حقانیت و تأیید کارهای خود روی آورده اند که جنبه سخت افزاری ندارند و با نام قدرت نرم شناخته می شوند. در این زمینه، یکی از منابع، نظام سیاسی یک کشور است که می تواند مهم ترین منبع قدرت نرم یک کشور باشد. در این زمینه، نظام مردم سالاری دینی در ایران منبع کلیدی قدرت نرم است. این منبع که از دیرباز به عنوان بدیل لیبرال دموکراسی غرب در جهان مطرح شد، می تواند در شرایط فعلی که منطقه در حال گذار به مردم سالاری است، الگویی برای ملت های مسلمان باشد و از سوی دیگر، اتهامات واردشده از طرف غرب و غرب گرایان به نظام جمهوری اسلامی ایران را خنثی سازد. هدف این مقاله ارائه الگویی فرهنگی- سیاسی از نظام مردم سالاری دینی و بررسی مؤلفه های نظام مردم سالاری دینی به عنوان قدرت نرم است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای ضمن بررسی مؤلفه های مردم سالاری دینی، به این سؤال پرداخته می شود که کارایی مردم سالاری دینی به عنوان مؤلفه کلیدی قدرت نرم جمهوری اسلامی چیست.
۷.

تأثیرسنجی نقش ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۶
اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی یکی از روش های انتقال و عمق بخشی انقلاب اسلامی در بین ملل مختلف است که با توجه به گرایش مردم انگلستان به این مسئله، اهمیت این موضوع مضاعف می شود. بر این اساس، به منظور تعمیق ارتباط و اقناع در میان مردم و مسلمانان کشورها، به ویژه در میان مسلمانان اروپا، ناگزیر باید ارتباطی روزافزون با مراکز و نهادهای مهم مسلمانان کشور هدف برقرار شود. پژوهش حاضر با عنوان ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی مسلمانان کشور انگلیس و تأثیر آن بر عمق بخشی جمهوری اسلامی ایران و با هدف پاسخ گویی به این سؤال که «مهم ترین ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی مسلمانان انگلیس کدامند؟» و «این قابلیت ها چه تأثیری بر عمق بخشی جمهوری اسلامی ایران دارند؟» با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با نگاه کاربردی به رشته تحریر درآمده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظرفیت ها و قابلیت های مراکز و نهادهای مهم فرهنگی مورد تحقیق، هم در وضعیت فعلی و هم در افق آینده، بیشتر از میانگین مورد قبول است و این نشان دهنده تعامل خوب و مثبت این ظرفیت ها و قابلیت هاست که  در وضعیت فعلی در خدمت به عمق بخشی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده اند و افق آینده نیز امیدوارتر از وضعیت کنونی خواهد بود. در آخر مقاله، متناسب با نتایج و یافته های پژوهش، سلسله پیشنهاد هایی در اختیار مخاطبان عام و خاص قرار می گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶