پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق)

پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق)

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سال پنجم پاییز 1397 شماره 17

مقالات

۱.

رابطه عوامل پیاده سازی جانشین پروری با بالندگی سازمانی، رهبری اخلاقی و توانمند سازی مدیران(مورد مطالعه: کارکنان بانک های ملی شهرستان ساری ناحیه یک)

کلید واژه ها: بالندگی سازمانی رهبری اخلاقی توانمدسازی مدیران جانشین پروری مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی «رابطه عوامل پیاده سازی جانشین پروری با بالندگی سازمانی، رهبری اخلاقی و توانمند سازی مدیران بانک های ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان» یک پژوهش کاربردی و از نظر روش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری کلیه کارکنان بانکهای ملی شهرستان ساری ناحیه یک می باشد. حجم نمونه آماری تعداد 187 نفر می باشد. روش گرداوری اطلاعات دو روش کتابخانه ای و روش میدانی و ابزار گرد اوری اطلاعات چهار پرسشنامه استاندارد جانشین پروری متقی و همکاران (1388) ،پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدز (2007 ) ،پرسشنامه رهبری اخلاقی مدیران براون و همکاران (2005) و پرسشنامه توانمندسازی مدیران (کردنائیچ، 1389) بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش یافته های توصیفی ،به بررسی موقعیت هریک ازاطلاعات مربوط به آنان به صورت جدول و نمودار و در بخش یافته های استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمونt ازطریق نرم افزار SPSS19انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل پیاده سازی جانشین پروری با بالندگی سازمانی مدیران بانک های ملی از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. ولی عوامل پیاده سازی جانشین پروری مدیران با رهبری اخلاقی و توانمند سازی مدیران بانک های ملی از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.
۲.

بازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایاننامه ها و رساله ها: یک مطالعه کیفی

کلید واژه ها: مشکلات پایان نامه رساله دانشجویان پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
این پژوهش با هدف واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رسالههای دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه تهران بود و مشارکتکنندگان 8 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بودند که از طریق نمونهگیری هدفمند از نوع ملاکی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. دادهها با استفاده از مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته جمعآوری شدند. تحلیل دادهها با استفاده از روش جیورجی و در پنج گام انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مشکلات دانشجویان در فرایند اجرای پایان نامهها و رسالههایشان به 7 مضمون کلی شامل مشکلات دانشجو یا عوامل فردی (9 زیرمضمون)، مشکلات اساتید (10 زیر مضمون)، مشکلات کلان جامعه (8 زیرمضمون)، مشکلات بروکراتیک (8 زیر مضمون)، مشکل در انتخاب موضوع (2 زیرمضمون)، مشکلات مادی (3 زیرمضمون) و مشکلات اجرا (2 زیرمضمون) را شامل میشود.
۳.

تاملی انتقادی بر تحلیل هزینه و فایده در نظام آموزش عمومی و عالی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: فراترکیب هزینه فایده آموزش عمومی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
نظام های آموزشی (عمومی و عالی) نقش کلیدی در توسعه همه جانبه زیست بوم های گوناگون ایفا می کنند اما با این وجود در دهه های اخیر با افزایش آشوب ها و بحران های جهانی مالی سبب به وجود آمدن کمبود منابع مالی دولت ها در تامین آموزش عالی و کسری بودجه نظام های آموزشی شده است این مهم ضرورت توجه به ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی برای بهکرد منابع مالی جهت افزیش کارایی و اثربخشی آن ها را بیش از پیش ضرورت ساخته است. لذا این جستار با استفاده از روش کیفی، به طور ویژه راهبرد فراترکیب درصدد پاسخگویی به دو پرسش؛ 1) تحلیل هزینه و فایده در نظام آموزشی با راهبرد تحلیل محتوا از چه مقوله ها و مفاهیمی تشکیل شده است؟؛ 2)چه نقد و تحلیلی می توان بر این مفاهیم و مقوله ها برای بهبود وضعیت نظام آموزشی ارائه کرد؟ برآمد. برایند این کندوکاو، در پرسش نخست پنج زیر مقوله اولیه؛ حکمرانی، مدیریتی-اجرایی، بهزیستی، پیامدی، نظام آموزشی بود. در پرسش دوم نیز متناظر با هریک از این مقوله ها وضعیت نظام آموزشی نقد و سپس سیاست های پیشنهادی ارائه شد.
۴.

تاثیر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

کلید واژه ها: مدیریت دانش تعهد به تغییر کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر آمادگی بر تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۲
هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان) به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳ (، پرسش نامه استاندارد تعهد به تغییر فدور و همکاران(2009) ، پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغییر میلر و مانگ(1985) و پرسش نامه استاندارد آمادگی بر تغییر هولت و همکاران(2007) بودند . پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب مدیریت دانش (93/0) و تعهد به تغییر(81/0) و ارتباطات درک شده از تغییر(85/0) و آمادگی بر تغییر(92/0) برآورد شد . تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0 است ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تاثیر معناداری ندارد همچنین تاثیر مستقیم بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 66/0 است.
۵.

رابطه بین بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوشبینی تحصیلی معلمان ابتدایی

کلید واژه ها: بهزیستی معنوی رهبری اصیل خوشبینی تحصیلی معلمان ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
هدف پژوهش همبستگی حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوشبینی تحصیلی معلمان ابتدایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 225 معلم ابتدایی از بین معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان رباطکریم به روش تصادفی خوشهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادههای تحقیق با استفاده از سه پرسشنامه بهزیستی معنوی الیسون و پالوتزیان (1982) شامل مؤلفههای بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی با ضریب پایایی 93/0 و پرسشنامه رهبری اصیل والومبوا و همکاران (2008) شامل مؤلفههای شفافیت در روابط، جنبههای درونی اخلاق، پردازش متعادل اطلاعات و خودآگاهی با ضریب پایایی 89/0 و پرسشنامه خوشبینی تحصیلی معلمان ابتدایی بیرد و همکاران (2010) شامل مؤلفههای احساس خودکارآمدی معلمان، اعتماد به دانشآموزان و والدین و تأکید تحصیلی با ضریب پایایی 78/0 جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونهای، رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین بهزیستی معنوی، رهبری اصیل و خوشبینی معلمان بالاتر از متوسط است. یافتهها نشان داد عوامل بهزیستی معنوی 21/0 توانایی پیشبینی خوشبینی تحصیلی را دارند. همچنین نتایج نشان داد عوامل رهبری اصیل 11/0 از تغییرات خوشبینی تحصیلی را تبیین میکنند. با توجه به نتایج پژوهش بهزیستی معنوی و رهبری اصیل میتوانند در افزایش خوشبینی تحصیلی معلمان نقش داشته باشند و در پی آن موجب بهبود کیفیت فرآیند یاگیری دانشآموزان شوند.
۶.

رابطه جوّ کلاس درس و دستاورد تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی تعامل استاد - دانشجو و انگیزه تحصیلی

کلید واژه ها: جو کلاس درس تعامل استاد - دانشجو انگیزه تحصیلی دستاوردهای تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جوّ کلاس درس و دستاورد تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی تعامل استاد - دانشجو و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان انجام شده است. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی برحسب مدرک تحصیلی 200 نفر بهعنوان نمونه پژوهش (135 نفر کارشناسی و 65 نفر کارشناسی ارشد) انتخاب شدند. همه دانشجویان نمونه پژوهش پرسشنامههای جوّ کلاس درس، تعامل استاد - دانشجو، انگیزه تحصیلی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافتهها نشان داد که: بین دستاوردهای تحصیلی با جوّ کلاس درس، تعامل استاد – دانشجو و انگیزه تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. جوّ کلاس درس بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین جوّ کلاس درس با میانجیگری تعامل استاد - دانشجو بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. جوّ کلاس درس با میانجیگری انگیزه تحصیلی اثر غیرمستقیم و معناداری بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان ایفا می-کند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه به باز بودن جوّ کلاس درس، تعامل استاد - دانشجو و میزان انگیزه تحصیلی در افزایش دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸