پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق)

پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق)

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سال دوم تابستان 1395 شماره 8

مقالات

۱.

اثر تعدیلی بارهیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی درمحیط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بارهیجانی پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی فشارکاری کارکنان شرکت پلی اکریل ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی بار هیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی در محیط کار انجام شد. طرح پژوهش از نوع رابطه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پلی اکریل ایران بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس، 279 نفر از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده شامل پرسشنامه فشارکاری (وان ولدهوون و میجمن،1994،وان ولدهوون و همکاران،2005)، مقیاس بارهیجانی(وان ولدهوون،1994) و پرسشنامه پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی(منارد و همکاران،2011) بود. داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانیکه کارکنان دارای بار هیجانی بالایی هستند، پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی آنها افزایش می یابد. همچنین اثر تعدیلی بارهیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی در محیط کار، تایید گردید (01/0>P).بر اساس یافته های پژوهش، به مدیران سازمانها پیشنهاد می شود که از فشارکاری کارکنان و هیجانات منفی آنها بکاهند.<br /> واژه های کلیدی: بارهیجانی، پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی، فشارکاری، کارکنان شرکت پلی اکریل ایران<br /> <br /> واژه های کلیدی: بارهیجانی، پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی، فشارکاری، کارکنان شرکت پلی اکریل ایران
۲.

نقش رهبری مشارکتی و توانمندی های اجتماعی بر مهارت های کار تیمی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری مشارکتی توانمندی های اجتماعی کار تیمی کارکنان دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
هدف پژوهش حاضر تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندی های اجتماعی بر مهارت های کار تیمی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان اداری معاونت های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان در سال 96 - 1395 به تعداد 344 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تصادفی، 172 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری مشارکتی کاتورن (2010) و توانمندی های اجتماعی و پرسشنامه مهارت های کار تیمی با پایایی 0/90، 0/87 و 0/89 استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری مشارکتی، توانمندی های اجتماعی، مهارت های کار تیمی کارکنان بالاتر از حد متوسط اند و رهبری مشارکتی (0/56=r) و توانمندی های اجتماعی (0/64=r) با مهارت های کار تیمی رابطه مثبت و معناداری (0/01>p) دارند. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، از میان مؤلفه های توانمندی های اجتماعی کارکنان، مهارت های اجتماعی مناسب و پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، 43/5 درصد و از بین مؤلفه های رهبری مشارکتی، مشارکت و پاسخگویی 34/7 درصد از مهارت های کار تیمی کارکنان را پیش بینی می کنند. مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد توانمندی های اجتماعی و رهبری مشارکتی به ترتیب با ضریب مسیر 0/74و 0/75بر مهارت های کار تیمی تأثیرگذارند.
۳.

کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدارس اثر بخش مدارس غیرانتفاعی رهبری مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
به منظور تعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی علامه شهر تهران، پژوهشی توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان، کادر آموزشی تمام وقت و معلمان این مدرسه، به اجرا گذاشته شد. شاخص های حس ماموریت، رهبری آموزشی، انتظارات سطح بالا، نظارت واندازه گیری پیشرفت تحصیلی، جو سازمانی، فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع بوسیله پرسش نامه مدارس اثربخش ازتحقیق دانشگاه گونزاگا اندازه گیری شد. نیز از کادر آموزشی تمام وقت و معلمان پاره وقت در مورد هفت ویژگی مدارس اثربخش، مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از 200 نفردانش آموزان راهنمایی و دبیرستان، معلمان (40 نفر) و کادر آموزشی تمام وقت (12 نفر)، که تمامی ایشان در پژوهش حاضر شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون Z برای دو گروه مستقل، همراه با آمار توصیفی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با توجه به الگوی مدارس اثربخش، مدرسه علامه یک مدرسه نسبتاً اثربخش است. از دیدگاه کادر آموزشی مدرسه علامه با توجه به مشکلات سیستم متمرکز آموزشی کشور، نسبت به مدارس دولتی و مدارس مشابه اثربخش تر می باشد.<br /> کلمات کلیدی: مدارس اثر بخش ، مدارس غیرانتفاعی ، رهبری مدرسه
۴.

تاثیر سبک رهبری بر رفاه کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره آموزش و پرورش تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری تعهد سازمانی فرسودگی شغلی کیفیت زندگی مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۷۶
هدف از انجام این پژوهش تبیین تاثیر موثرتر سبک رهبری تحول گرا بر رفاه کارکنان (کیفیت زندگی کاری، رضایت از زندگی، تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی ) نسبت به سبک رهبری تبادلی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک رهبری چند عاملی (MLQ ) (باس و آولیو ، 2005) و کیفیت زندگی کاری (سرجی ، 2001)، فرسودگی شغلی (مزلج و جکسون ، 1981)، تعهد سازمانی (ماودی ، 1979) و رضایت از زندگی (سرجی ،2001) استفاده شده است. آزمون فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بوده و همه ضرایب همبستگی در سطح 01/0 معنادار بوده و هر دو سبک رهبری بر رفاه کارکنان موثر بوده اند اما تاثیر سبک رهبری تحول گرا بیشتر بوده است و این سبک منجر به ارتقای کیفیت زندگی کاری و در نتیجه رضایت از زندگی کارکنان اداره می شود اما تاثیر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت از زندگی کارکنان معنادار نبوده است. نتایج و پیشنهادها در حوزه سبک رهبری و رفاه کارکنان در اداره آموزش و پرورش نشان داده است که مدیران باید از سبک رهبری تحول گرا به منظور ارتقای رفاه کارکنان استفاده کنند.
۵.

فراتحلیل کمی رابطه ی سبک رهبری با سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی ایران(مورد مطالعه: پژوهش های سال 1385تا1396)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراتحلیل اندازه اثر سبک رهبری سلامت سازمانی سازمان های آموزشی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۱
با توجه به تحقیقات زیادی که در زمینه سبک رهبری با سلامت سازمانی در کشورانجام شده محققان به این نتیجه رسیدندکه تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادی امکان پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده اند که عصاره تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می کند. باتوجه به اهمیت رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی، پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه ارتباط سبک رهبری با سلامت سازمانی درسازمان های آموزشی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 16مقاله را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری با سلامت سازمانی رابطه ای بالاتر از حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثر646/0). همچنین سبک رهبری از میان ابعاد سلامت سازمانی با تاکید علمی با اندازه اثر(61/0) بیشترین تاثیرگذاری را دارد.<br /> کلید واژه ها: فراتحلیل، اندازه اثر، سبک رهبری، سلامت سازمانی، سازمان های آموزشی ایران
۶.

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی تعهد سازمانی دانشگاه رازی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه شامل 200 نفر (مرد و زن ) بودند که در سال 1393 در این سازمان اشتغال داشتند که نمونه گیری به صورت سرشماری کامل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های یادگیری سازمانی واتکینز و مارزیک و استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد. روایی ابزار پژوهش به صورت روایی محتوایی صورت گرفته است. برای آزمون پایایی هر دو پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ برآورد شده است، که این مقدار برای پرسشنامه ی یادگیری سازمانی89/0 و برای پرسشنامه ی تعهد سازمانی 91/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss از روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود داشت. بین ابعاد عاطفی و مستمر تعد سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین بعد مهارت های فردی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود نداشت. ولی بین دیگر ابعاد یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸