پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق)

پژوهش های رهبری آموزشی (پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سابق)

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی سال سوم زمستان 1395 شماره 10

مقالات

۱.

رابطه سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارشهروندی سازمانی سلامت سازمانی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی هست. جامعه آماری آن شامل کلیه ی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1396 به تعداد 600 نفر بود. حجم نمونه پژوهش مطابق با جدول مورگان 264 نفر برآوردگردید که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی رفتارشهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران،1997)، پرسش نامه سلامت سازمانی هوی و تارتر(1997) و همچنین پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت کندال و هیولین(1969) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد وضعیت هر سه متغیر سلامت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در حد بالاتر از میانگین بوده، و بین سلامت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رفتارشهروندی سازمانی و ابعاد آن (وظیفه شناسی، احترام و تکریم، نوع دوستی، مردانگی، و فضیلت شهروندی) با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۲.

بررسی تأثیر جو سازمانی بر سکوت سازمانی؛ مطالعه ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جو سازمانی سکوت آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جو سازمانی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد انجام شد. این پژوهش از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش متشکل از 84 نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 1396/1395 بود. جهت انتخاب نمونه از روش سرشماری استفاده شد و بدین ترتیب هر 84 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد نتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه جو سازمانی مبتنی بر مطالعات هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامه سکوت سازمانی وکولا و بورداس (2005) استفاده شده است. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه ها به تأیید متخصصان رسیده و پایایی آن ها که حاصل اجرای آزمون با فاصله ی دو هفته ای بین 30 نفر بود با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد که برای پرسشنامه ی مربوط به جو سازمانی برابر 0.78 و برای پرسشنامه ی مربوط به سکوت سازمانی برابر 0.83 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از تحلیل رگرسیون در سطح معناداری 0.05 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد با ارتقای یک واحد از جو سازمانی 0.990 واحد انحراف معیار سکوت سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارند. همچنین نتایج نشان داد؛ که ابعاد جو سازمانی جو سازمانی دستوری، تحدیدی، تظاهر به کار، بی علاقگی و فاصله گیری تأثیر معناداری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دارد.
۳.

ارائه الگوی عملیاتی ارزیابی پایداری موسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار آموزش عالی ارزیابی پایداری دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
پایداری در آموزش عالی رویکردی نسبتاً جدید است که به دنبال استقرار و کاربست اصول و مفاهیم توسعه پایدار در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است. ارزیابی پایداری در پی سنجش میزان همسویی استراتژی ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی و فعالیت های پشتیبانی دانشگاه ها با اصول و مفاهیم توسعه پایدار است. لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل و ملاک های پایداری موسسات آموزش عالی و ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه تهران است. برای انجام این تحقیق، از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است که در بخش کیفی روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه انفرادی و در بخش کمی روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شده است. برای انتخاب نمونه، در بخش کیفی از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و در بخش کمی از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده گردید. نتایج تحقیق در بخش کیفی نشان می دهد که عوامل اصلی ارزیابی پایداری دانشگاه شامل: آموزش، پژوهش، ارائه خدمات تخصصی، سیستم حکمرانی دانشگاه، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم تامین مالی دانشگاه هستند. به منظور ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه در عوامل فوق، در مجموع 34 ملاک و 81 نشانگر شناسایی گردید. نتایج تحقیق در بخش کمی نشان می دهد که از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، وضعیت دانشگاه تهران در عوامل و ملاک های پایداری به صورت معنی دار پائین تر از وضعیت مطلوب قرار دارد. ضمناً نتایج تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که بین دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص وضعیت پایداری دانشگاه تهران تفاوت معنی داری وجود دارد.
۴.

بررسی تأثیر نوع دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض در رابطه قابلیت یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی نوع دوستی سازمان یادگیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
نوع دوستی یا دیگر خواهی از نیروهای توسعه اخلاقی و بقا و رفاه انسان است که در دهه های اخیر محل توجه روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان قرارگرفته است. این پژوهش باهدف بررسی پیشایندهای قابلیت یادگیری سازمانی همانند نوع دوستی و تعارض در رابطه انجام شده است. در این راستا، از روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علامه طباطبائی واقع در پردیس مرکزی، تشکیل داد که از میان آنها 167 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. گردآوری داده های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه نوع دوستی ارگان (1988) و پرسشنامه تعارض در رابطه کوکس (1998) و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه های یادشده، به ترتیب با استفاده از روایی صوری، روایی سازه و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزارهای Amos و Spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد نوع دوستی بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت معنادار دارد و نوع دوستی بر تعارض در رابطه تأثیر منفی معنادار دارد. به علاوه تعارض در رابطه نیز بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر منفی معنادار دارد. همچنین تعارض در رابطه، رابطه میان نوع دوستی و قابلیت یادگیری سازمانی را میانجی گری می کند.
۵.

نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی سازمانی رهبری خدمتگزار دبیرستان دخترانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
پژوهش حاضر باهدف شناخت سبک رهبری خدمتگزار و نقش آن در اثربخشی سازمانی در دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 و به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه ی آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان های دولتی دخترانه شهر تهران بود که از میان آن ها 360 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش سبک رهبری خدمتگزار از پرسشنامه ی قلی پور و همکاران (1388)، با ضریب پایایی 95/0 و برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه پارسونز با پایایی 94/0 استفاده شد. پایایی آزمون ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آزمون ها با دو روش اعتبار محتوا و سازه، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های t، تحلیل واریانس یک راهه ANOVA، توکی، کروسکال والیس، من-ویتنی، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. هم چنین، میان مؤلفه های چهارگانه رهبری خدمتگزار با اثربخشی سازمانی و مؤلفه های آن نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد از میان ابعاد رهبری خدمتگزار، به ترتیب سه عامل خدمت رسانی، قابلیت اعتماد و تواضع بیشترین توان را در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارند.<br /> واژگان کلیدی: اثربخشی سازمانی، رهبری خدمتگزار، دبیرستان دخترانه
۶.

رابطه بین راهبردهای رهبری مثبت گرا با سرمایه های روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری مثبت گرا سرمایه های روانشناختی مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۴۳۴
هدف پژوهش حاضر" بررسی و ارزیابی رابطه بین راهبردهای رهبری مثبت گرا با سرمایه های روانشناختی معلمان"می باشد.به این منظور جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان ابتدایی منطقه 14 تهران بود که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تدریس بوده اند، که از بین آن ها 270 نفر به عنوان نمونه بر اساس فرمول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. سپس داده ها از طریق دو پرسشنامه جمع آوری شدند. روش تحقیق پژوهش توصیفی -پیمایشی بوده و با استفاده از روش های همبستگی و مدل معادلات ساختاری(SEM) است که به صورت میدانی اجرا شده است. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداری بین رهبری مثبت گرا و ابعاد آن با سرمایه های روانشناختی موجود در مدارس مربوطه وجود دارد. نتایج همچنین نشان دهنده تاثیرگذاری رهبری مثبت گرا و ابعاد آن بر روی سرمایه های روانشناختی موجود در مدارس در میان معلمان می باشد. نتایج همچنین نشان دهنده تاثیرگذاری رهبری مثبت گرا و ابعاد آن بر روی سرمایه های روانشناختی موجود در مدارس در میان معلمان می باشد. نتایج همچنین نشان دهنده تاثیرگذاری رهبری مثبت گرا و ابعاد آن بر روی سرمایه های روانشناختی موجود در مدارس در میان معلمان می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸