پژوهش های تجربی حسابداری

پژوهش های تجربی حسابداری

پژوهش های تجربی حسابداری سال هشتم تابستان 1398 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه نظارت از طریق بدهی بانکی کوتاهمدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بدهی کوتاهمدت نظارت هزینههای نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 113
مدیریت سود مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود می باشد. یعنی با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت، ممکن است سود افزایش و یا کاهش یابد و یا هموار شود. حال به نظر می رسد که ساختار بدهی کوتاه مدت می تواند مزایای نظارتی داشته باشد. زیرا موجب نظارت بیش تر از سوی بستانکاران می شود و درنتیجه موجب کاهش مدیریت سود می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نظارت از طریق بدهی های کوتاه مدت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد. برای انجام این پژوهش، 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده که بااستفاده از مدل ارائه شده توسط سیمن و فانگ (2014) مورد محاسبه قرار گرفت. روش تحقیق مورداستفاده روش همبستگی و روش تحلیل داده ها رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری پایین بود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین بدهی های بانکی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های دارای رتبه اعتباری بالا رابطه معناداری وجود ندارد. 
۲.

تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشا عملکرد واقعی شرکت نظارت شدید مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 390
دراین مقاله تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود این مطالعه با استفاده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت م ی باشد. یافته های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط های نظارتی شرکت ها تفاوت (به عنوان مثال، هیئت مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی کند. این نتایج نشان می دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.
۳.

پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریانهای نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پایداری نامتقارن ارزشگذاری اقلام تعهدی ارزشگذاری جریان نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 407
هدف اصلی پژوهش، بررسی پایداری نامتقارن و ارزشگذاری بازار از اقلام تعهدی و جریان های نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش از نوع پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1394 است. برای تحلیل ها از مدل رگرسیون خطی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای اقلام تعهدی سود را منعکس کند همچنین در زمان زیان اقتصادی، بازده مورد انتظار نمی تواند پایداری اجزای نقدی سود را منعکس کند، به عبارت دیگر فرضیه های پژوهش به دلیل عدم کارایی بازار رد نمی شود، این پژوهش برای فهم اقلام تعهدی خلاف قاعده در رابطه با پویایی های اقلام تعهدی و همچنین برای پژوهشگران علاقه مند به استفاده از چارچوب آزمون میشکین جهت آزمون میزان توجیه پذیری انتظارات سرمایه گذاران در سطح کلی تر، سودمند خواهد بود. 
۴.

تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصلاحات پیشنهادی حسابرس کیفیت سود اقلام تعهدی علامت دار سود و زیان های اندک عدم پیوستگی در توزیع سود در حدود صفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 807
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر اصلاحات پیشنهادی حسابرس بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در این پژوهش، شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی زوجی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تفاوت معناداری بین سود حسابرسی نشده و سود حسابرسی شده از لحاظ هموار بودن و پایداری ، وجود ندارد. علاوه بر این، شواهد نشان داد که اقلام تعهدی حسابرسی شده دارای کیفیت بالاتری نسبت به اقلام تعهدی حسابرسی نشده، می باشند. به علاوه، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان اقلام تعهدی که قبل از انجام حسابرسی مثبت و بعد از انجام حسابرسی تغییر علامت داده اند و تبدیل به اقلام تعهدی منفی شده اند، بیشتر از میزان اقلام تعهدی است که قبل از انجام حسابرسی منفی و بعد از انجام حسابرسی مثبت شده اند. طبق نتایج این پژوهش، بین مبلغ اقلام تعهدی منفی در صورت های مالی حسابرسی شده و صورت های مالی حسابرسی نشده، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که مبلغ اقلام تعهدی مثبت در صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی حسابرسی نشده، کمتر می باشد. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عدم پیوستگی در توزیع سود در حدود صفر در زمان قبل از انجام حسابرسی و بعد از انجام حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.
۵.

بررسی عوامل مؤثر در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی حسابداری و حسابرسی تصمیمات استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 596
در این پژوهش به بررسی استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت های ایرانی پرداختیم. بر اساس پیمایش صورت گرفته از 95 مشارکت کننده، مشخص شد که تقریباً 50 درصد از مشارکت کنندگان (47 نفر) به دنبال استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی تحت نظارتشان هستند. از طرفی حدود نیمی از مشارکت کنندگان تمایلی به استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نداشته اند. دلیل اصلی این موضوع را می توان به اندازه کوچک واحد حسابرسی داخلی و محدودیت های ناشی از بودجه و سرپرستی کار ارتباط داد به طوری که شواهد نشان می دهد که واحدهای حسابرسی داخلی با اندازه بزرگ تر تمایل بیشتری برای جذب تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی دارند. همچنین شواهد نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی همان گونه که انتظار می رفت، تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی را عموماً استخدام می کنند. مهم ترین دلایل مبنای تصمیم عدم استخدام مشارکت کنندگان در این پژوهش، فقدان تجربه تازه فارغ التحصیلان، شکاف میان نیازهای حرفه و آموزش های دانشگاهی، عدم آگاهی کافی تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به مسائل قانونی، حرفه ای، صنعت و غیره عنوان گردید. در بررسی عوامل مؤثر در استخدام تازه فارغ التحصیلان مشخص گردید که عمده عوامل شناسایی شده (39 عامل) در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی مؤثر بودند به طوری که هر پنج فرضیه اصلی پژوهش تائید شدند یعنی عوامل فردی، تحصیلات دانشگاهی، تجارب پیشین، گواهی نامه ها و مدارک حرفه ای و آموزش های غیردانشگاهی در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی ازنظر مشارکت کنندگان در پژوهش مؤثر می باشند .
۶.

تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جریان نقد عملیاتی کیفیت اقلام تعهدی پایداری سود قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 377
اطلاعات حسابداری سیستمی را فراهم می آورد که به واسطه ی آن اطلاعات درون سازمانی به بازارهای سرمایه انتقال یافته و امکان کنترل بیشتر سرمایه گذاران بر فعالیت های مدیریت را افزایش داده است. اطلاعات ارائه شده توسط گزارش های مالی، زمانی می تواند در تصمیم گیری ها مفید باشد که قابل اتکا و مربوط باشد. لذا در مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی داده های 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود بر جریان نقد عملیاتی تأثیرگذار می باشد.
۷.

اثر تعدیل کنندگی مراحل چرخه عمر شرکتها بر رابطه بین سرمایهگذاری در منابع انسانی و سیستم کنترلهای داخلی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چرخه عمر شرکت منابع انسانی سیستم کنترلهای داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 745
به طور یقین رفتار شرکت ها در هر یک از مراحل چرخه عمری تأثیر بسزایی در ارزش شرکت ها خواهند داشت. منابع موجود در سازمان، جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلندمدت سازمان است. نیروی انسانی به عنوان یک منابع سرمایه ای مورد توجه مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهای اجتماعی درجهت ارتقای سطح عملکرد و افزایش بازدهی آنان قرار گرفته است. در این مقاله با بهره گیری از عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری منابع انسانی، اثرات ایجاد شده بر کنترل های داخلی 90 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 الی 1395 در چارچوب چرخه عمر شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی عوامل تعیین کننده منابع انسانی در کنترل های داخلی، تعداد پرسنل در بخش کنترل داخلی را به عنوان یک تابع از ویژگی های شرکت های ذکر شده در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به علت نوع داده های مورد مطالعه، روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاکی از اثرگذاری متغییرهایی همچون اندازه شرکت، عمر شرکت، پیچیدگی فعالیت ها، بحران مالی، صادرات و مالکیت دولتی و خصوصی بر تعداد پرسنل در بخش کنترل داخلی می باشد. به طوری کلی تمام متغیرهای ذکر شده به استثنای بحران های مالی و مالکیت خصوصی تأثیر مثبت معناداری بر افزایش تعداد کارکنان شرکت و افزایش کنترل داخلی این شرکت ها دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که شرکت های که در مرحله بلوغ به سر می برند؛ نسبت به مرحله رشد و افول دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای رابطه بین سرمایه گذاری در منابع انسانی و سیستم های کنترل های داخلی دارند. 
۸.

بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرضیه سیاسی هزینه های سیاسی فرارمالیاتی اجتناب مالیاتی شکاف مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 833
در این پژوهش، رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطه معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.
۹.

تأثیر غیرخطی رقابت در بازار محصول و سودآوری بر نسبت بدهی ها، با درنظرگرفتن مجموع فضای کسب وکار ایران در اندازه گیری رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبت بدهی ها رقابت در بازار محصول سهم بازار اندازه بازار سودآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 721
هدف این مقاله بررسی رابطه غیرخطی بین رقابت در بازار محصول و نسبت بدهی ها و همچنین بین سودآوری و نسبت بدهی ها است. رقابت در بازار محصول، بر مبنای دو معیار شامل سهم بازار و اندازه بازار اندازه گیری شده است. سهم بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالفعل و اندازه بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالقوه است. برای اندازه گیری این دو معیار از رقابت در بازار محصول، مجموع فضای کسب وکار و همگن بودن تولید استفاده شده است. برای عملیاتی کردن متغیر سودآوری، سود قبل از بهره و مالیات مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 91 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طول هشت سال (1387 تا 1394) استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی نشان دهنده وجود رابطه غیرخطی درجه سه به صورت مکعبی شکل بین معیارهای رقابت در بازار محصول (شامل سهم بازار و اندازه بازار) و نسبت بدهی ها و نیز رابطه غیرخطی درجه دو به صورتU شکل بین سودآوری و نسبت بدهی ها است
۱۰.

تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی حاکمیت شرکتی سرمایه فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 351
عدم وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مناسب، می تواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد؛ یکی از این اقدامات فرصت طلبانه سوق دادن فعالیت های اجتناب مالیاتی در جهت منافع خودشان می باشد که می تواند موجب اتلاف منابع مالیاتی گردد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، داده های استخراج شده از 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1394 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سرمایه فکری رابطه میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تعدیل نمی نماید. به این معنی که سازوکارهای حاکمیت شرکتی به طور مستقیم بر روی اجتناب مالیاتی شرکت ها تأثیر می گذارند و در این میان سرمایه فکری نقشی را ایفا نمی نماید. به طور خاص، نتایج تحقیق تأکید می نماید که حاکمیت شرکتی قوی، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و درنهایت نیل به اهداف شرکت ها در خصوص اثربخشی اقدامات مربوط به برنامه ریزی های مالیاتی می گردد.
۱۱.

اثر سوگیری شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابدارای بر دقت قضاوت آنها با توجه به رفتار هزینه و نحوه ارائه اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوگیری شناختی چسبندگی هزینه دقت قضاوت نحوه ارائه اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 491
هدف از این پژوهش، بررسی میزان دقت دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در شناخت و تخمین چسبندگی هزینه در شرایط نحوه ارائه های متفاوت اطلاعات و تأثیر سوگیری شناختی آنان بر قضاوت هایشان است. به همین منظور برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده که بین نمونه 120 نفری از جامعه 171 نفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت ورودی 1395 دانشگاه فنی حرفه ای های دولتی سطح شهر تهران توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه تقارن هزینه و نحوه ارائه اطلاعات به حسابداران، روی دقت قضاوت آنان تأثیر می گذارد. بنابراین، سوگیری شناختی ناشی از تفاوت درجه تقارن ارقام هزینه و نحوه ارائه اطلاعات (بصورت درصدی یا مقداری) روی شناخت و دقت قضاوت آنان در مورد چسبندگی هزینه تأثیر می گذارد
۱۲.

محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محافظه کاری شرطی ارتباط ارزشی گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 407
محافظه کاری و ارتباط ارزشی از موضوعات اصلی تحقیقات در نوشتارهای تخصصی حسابداری بوده اند. اخیراً کاهش در ارتباط ارزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برخی دانشگاهیان کاهش آن را ناشی از افزایش حسابداری محافظه کارانه می دانند، به این دلیل که محافظه کاری، اعتبار را به مربوط بودن ترجیح می دهد. بنابراین این پژوهش رابطه بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی و همچنین روند آنها را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا، جزو تحقیقات توصیفی – همبستگی است. نمونه مورد مطالعه شامل ۹۳۰ مشاهده شرکت- سال برای دوره زمانی ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی است، این نتیجه را بدین شرح می توان تبیین نمود که افزایش محافظه کاری منجر به ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات و به تبع آن افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مالی شده است. علاوه بر این محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در طول دوره مورد بررسی روندی افزایشی داشته اند.
۱۳.

بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واکنش رفتاری بازار سهام گزارشگری سود سهام روندهای بلندمدت معیارهای عملکردی و سودتقسیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 285
هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان افزایش سود نقدی است. بدین منظور شش فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه مدت غیرمعنادار است. همچنین نتایج نشان داد، واکنش بازار به معیارهای عملکردی جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود عملیاتی هر سهم برای الگوهای کوتاه-مدت نسبت به دو الگوی دیگر عملکردی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج موید آن است که برای الگوهای بلندمدت واکنش بازار یکسان نیست و بازار در تضاد با مبانی تئوریک برای هر معیار عملکردی واکنش متفاوتی نشان می دهد.
۱۴.

تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گزارشگری مالی اینترنتی اقلام محتوایی اقلام نحوه ارائه ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 404
روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ی ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه ی حسابداری منجر به معرفی یک رشته ی نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری در عصر جدید را گزارشگری مالی اینترنتی گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات این شیوه ی جدید گزارشگری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 112 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. همچنین این پژوهش به صورت مقطعی بوده و از اطلاعات صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های نمونه در پایان سال 1394 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، درصد گزارشگری مالی اینترنتی و درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیری ندارد.
۱۵.

تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره و ارتباط ارزشی گزارش گری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط ارزشی تنوع جنسیتی هیأت مدیره مسئولیت پذیری اجتماعی تئوری مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 264
هدف از این پژوهش، تبیین نقش تنوع جنسیتی بر ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی است. هنگامی که شرکت به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی می پردازد، مدیران و صاحبان سهام شرکت ها انگیزه ای برای کسب مزایای بالقوه به دست می آورند. از طرفی، وجود تنوع جنسیتی نشان دهنده تعهد شرکت به قوانین و مقررات اجتماعی است؛ که از این طریق می تواند بر شهرت شرکت و در نهایت ارزش شرکت اثرگذار باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. جهت انجام این پژوهش، نمونه آماری شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. بر اساس روش داده های ترکیبی و تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، یافته های پژوهش نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی هم راستا با تئوری مشروعیت دارای ارتباط ارزشی است. تنوع جنسیتی نیز مطابق با تئوری نمایندگی ارزش شرکت را افزایش داده و همچنین منجر به افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹