جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال دوم تابستان 1398 شماره 6

مقالات

۱.

مدیریت راهبردی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن، ائمه معصومین (ع) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۲
بر اساس آیات قرآنی داشتن اقتصاد مقاومتی همانند اقتصاد قوام بخش، ضروری و لازم جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی نه تنها باید دارای اقتصادی سالم و شکوفا و قوام بخش باشد، بلکه باید دارای اقتصاد مقاومتی باشد که آن را از دشمنان حفظ کرده و اجازه ندهد تا جامعه در برابر دشمنان خوار شود. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات هستیم که امام علی (ع) با تولیدات اقتصادی، خود را از دیگران بی نیاز می کردند؟ امام علی (ع) با فعالیت اقتصادی خود، ارتباط اجتماعی مردم را اصلاح و استحکام می بخشیدند؟ آیا دسترسی به اقتصاد مقاومتی دور انتظار خواهد بود؟ روش تحقیق از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که از منابع مختلف از قبیل کتب و مقالات مربوطه و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قرآن و نهج البلاغه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به آموزه های اقتصادی سالم، مهم ترین محور برای گرداندن چرخ اقتصادی سالم به ویژه در موقعیت تحریم و فشار دشمنان جامه عمل پوشاندن به رفتار اقتصادی قرآنی و روایی اهل بیت (ع) است در اقتصاد مقاومتی باید تولید سالم و سازنده، حلال مدنظر قرار گیرد و از اسراف در تولید دوری شود زیرا وقتی تولید سالم باشد و مطابق با آیات و روایات اجرا شود چشم واقع بین به اجناس و اقلام بیگانگان دوخته نمی شود در بعد مصرف اقتصاد مقاومتی در قالب دوری از اسراف و تجمل پرستی مطرح می شود و همچنین در طی این تحقیق مشخص می گردد که؛ امام علی (ع) ضمن دفاع از اصول و موازین دین مبین اسلام از فعالیت اقتصادی در مسیر احیا و آبادانی جامعه دریغ نکرد و باکار و تولید استعداد مردم را شکوفا و مزارع و باغ های متعددی را احیا و آباد کرد.
۲.

صنعت خودروی تجاری ایران از منظر بازیگران: راهکارهایی برای توسعه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۹
هدف اصلی این تحقیق، بررسی وضعیت صنعت خودروی تجاری ایران از منظر بازیگران و ارائه راهکارهایی جهت مقاله با آن است. دراین ارتباط با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر 23 پرسش در سه گروه مشکلات سمت عرضه (داخلی و صادرات)، سمت تقاضا و مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری مشترک، نظرات 50 نفر از ذینفعان صنعت ازجمله شرکت های خودروساز تجاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دریافت گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی و نرم افزار SPSS، نتایج بررسی و اهم مشکلات احصا گردید. مهم ترین مشکلات از منظر ذینفعان شامل نقایص مرتبط با تأمین منابع مالی (میانگین امتیاز 727/0)؛ فضای نامناسب کسب وکار (میانگین امتیاز 713/0)؛ پیچیدگی فرآیند صادرات (میانگین امتیاز 694/0)؛ ضعف های زیرساختی مشتمل بر قانونی، بانکی، حمل ونقل، گمرکی و ... (میانگین امتیاز 657/0) و درنهایت شرایط نامناسب برای سرمایه گذاری مشترک (میانگین امتیاز 622/0) بوده است. با توجه به تجربه کشور ترکیه به عنوان کشوری موفق در بخش خودروهای تجاری و رقیب منطقه ای ایران و مهم ترین مشکلات، راهکارهایی در دو بخش عمومی (کل اقتصاد) و اختصاصی (بخش) پیشنهاد شد.
۳.

بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوظهور در محافل علمی ایران مطرح گردیده است که سازمان ها باید با تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را نیز تضمین نمایند. ازاین رو توجه به مفاهیمی چون نوآوری و عملکرد شرکت که تأثیر به سزایی در کارآفرینی دارند ضرورت می یابد. لذا در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر کارآفرینی بر نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته شده است؛ که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش همبستگی است. ابزار گردآوری پرسشنامه است که روایی آن با روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تائید گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل در سال 96 می باشند؛ که حجم آن ها با فرمول کوکران 282 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) در بین مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل توزیع و 264 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 8.8 ( معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کارآفرینی و نوآوری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد که این نتیجه حاکی از نقش مهم کارآفرینی و نوآوری در ارتقای بهبود عملکرد وضعیت موجود شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می گردد.
۴.

مروری بر تفاوت های بازاریابی صنعتی و مصرفی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه توجه به مشتریان امری مهم و ضروری برای شرکت ها تلقی می شود چراکه توجه به نیازهای متغیر مصرف کنندگان، وجود نوسان در قدرت خرید آن ها و چگونگی ارائه کالاها توسط تولیدکنندگان در بازارهای جدید، همگی مؤید آن است که برای مدیریت در بازارهای صنعتی و مصرفی به تفاوت آن ها ازلحاظ ویژگی ها و مشتریان و کالاها پرداخته شود درواقع بین بازاریابی صنعتی و مصرفی تفاوت های اساسی ازلحاظ گوناگون ازجمله ویژگی های بازار، محصول، خدمات، رفتار خریدار، کانال های توزیع، ویژگی های ارتقاء و ویژگی های قیمت وجود دارد که به همین دلیل مشتریان این دو بازار متفاوت از هم عمل می کنند در اکثر بازارهای مصرفی مانند مواد غذایی و ... تصمیم گیرنده نهایی تنها یک فرد است درحالی که در بازارهای صنعتی واحد تصمیم گیری وجود دارد و همین امر کار را پیچیده می کند. مثلاً برای خرید گوشی تلفن همراه تصمیم گیرنده فقط یک نفر یا نهایتاً یک خانواده است اما برای ساخت گوشی همراه واحدهای تصمیم گیری وجود دارد که میزان تأثیر هر فرد در تصمیم خرید از تأمین کننده خاص متفاوت است. به طوری که مسئولان خرید قطعات تلفن همراه به دنبال کمترین قیمت هستند، مدیران تولید به دنبال توان عملیاتی بالاتر هستند و یا مدیران ایمنی به دنبال امنیت بالاتر محصولات هستند که این امر موجب ایجاد پیچیدگی در بازاریابی صنعتی نسبت به مصرفی است. هدف از این مقاله مروری بر تفاوت های بازاریابی صنعتی و مصرفی است؛ که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به تعریف بازاریابی صنعتی و مصرفی و تفاوت ها و همچنین تعریف کالاهای صنعتی و مصرفی و تقسیم بندی کالاها در هر دو بازار پرداخته شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که بازاریابی صنعتی به دلیل داشتن واحد تصمیم گیری خرید به مراتب پیچیده تر از بازاریابی مصرفی است.