زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 26 و 27 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۸.

درونمایه های طنز در داستان های کوتاه زکریّا تامر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

شهرها و علل کاربرد آن ها در دیوان ناصرخسرو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۱.

گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران از رویکرد جامعه شناسی تفسیری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴