زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال هفتم پاییز 1394 شماره 24 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

«وجودشناسی» در اندیشه عرفانی عطار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بازنمایی نمادهای آیینی در آثار هنری ایران باستان (با تکیه بر اسطوره آفرینش در آیین زرتشت، زروانی، مانی و مزدک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۵۶
۵.

بررسی جایگاه زن در آثار سیمین دانشور، فرشته مولوی و راضیه تجار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

تحلیل ریخت شناسی و بررسی ویژگی های قصه خیر و شر از هفت پیکر نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶