زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال هفتم پاییز 1394 شماره 24

مقالات

۵.

بررسی جایگاه زن در آثار سیمین دانشور، فرشته مولوی و راضیه تجار

۸.

تحلیل ریخت شناسی و بررسی ویژگی های قصه خیر و شر از هفت پیکر نظامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳