زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال پنجم بهار 1392 شماره 14 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی جریان ها و تحولات شعر فارسی از دهه ی 20 تا دهه ی 50 با تکیه بر اشعار نادر نادرپور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

تحلیل ساختاری داستان کوتاه «آداب سفر» از دیدگاه بارت و گرما س (از مجموعه داستان «طعم باروت»)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲