کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه آذر 1393 شماره 175

مقالات

۱.

شناسایی عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی؛ مورد مطالعه: فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران

۲.

بررسی اهمیت و نقش شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی

۳.

مروری بر تضمینات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه سازمان بین المللی کار

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶