کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه اسفند 1392 شماره 166

مقالات

۳.

تاثیر بخش تعاون بر بهبود فرهنگ کارجمعی در اقتصاد کشور

۵.

تاثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش میانجی بازارگرایی (مطالعه موردی: بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان)

۷.

رویکرد بهره وری در برنامه اقتصادی دولت یازدهم؛ تزریق امید به شاخ صهای اقتصادی

۱۳.

دولت، رفاه، امید کارگران و بیم سرمایه داران؛ دولت رفاه سعی دارد در عین پذیرش اقتصاد آزاد، امکانات رفاهی را برای همه شهروندان تضمین کند

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶