کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه خرداد 1394 شماره 181

مقالات

۱.

شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل مؤثر برکشف فرصت های شغلی در کاریابی های غیردولتی (مطالعه موردی استان گلستان)

۲.

مروری بر حمایت از کودکان کار در نظام حقوقی ایران و با نگاهی بر اسناد بین المللی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶