کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه مهر 1392 شماره 161

مقالات

۳.

بررسی رابطه اشتغال با تعارض کار خانواده، (مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان های) دولتی شهرستان سیرجان در سال 1392

۴.

عوامل موثر روانشناختی رضایت شغلی در مدیران کاریابی بین المللی و دفاتر مهاجرتی

۵.

بررسی قوانین و مقررات کشورهای منتخب و استانداردهای سازمان بین المللی کار در زمینه اتحادی هگرایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶