کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه فروردین 1393 شماره 167

مقالات

۱.

جمع بندی 34 مقاله منتخب : «فراخوان مباحثه تحلیلی» پیرامون «اصلاح یاران های»؛ اصلاح یارانه ای به سود کم درآمدها؛ چگونه؟

۲.

بررسی ظرفیت ها و مزیت های صادراتی تعاونی های استان مرکزی

۵.

تحلیل و برآورد (عوامل مؤثر بر سهم) اشتغالزایی بخش خدمات در اقتصاد ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶