کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه اسفند 1394 شماره 190

گزارش ها

مقالات

۱.

روند افزایش جابجایی اجباری در جهان در سال 2014

۳.

پیش بینی میزان موفقیت شرکت های تعاونی کوچک و متوسط با استفاده از شبکه عصبی

۴.

آثار مهاجرت نیروی کار متخصص بر بازار کار

۶.

بررسی نقش زنان روستایی در توسعه و موانع و محدودیت های آنان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶