کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه دی 1394 شماره 188

مقالات

۳.

اقدامات مرتبط با کاهش فقر غذایی اقشار نیازمند، طی برنامه های چهارم و پنجم در وزارت تعاون، کار و رفا ه اجتماعی

۴.

نقش بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶