کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه اردیبهشت 1394 شماره 180

مقالات

۱.

تاثیر کسب و کارهای دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشور

۲.

بررسی عوامل موثر در بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی

۳.

تحلیلی بر تضمینات مزد کارگر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ با نگاهی بر اسناد بین المللی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶