پژوهش های قرآنی

پژوهش های قرآنی

پژوهش های قرآنی سال بیستم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 74) (مقاله پژوهشی حوزه)

مقالات

۲.

تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی(مقاله پژوهشی حوزه)

۴.

نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

۵.

تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف ازطبقات بالاتراز کعبه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
۶.

مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده(مقاله پژوهشی حوزه)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶