ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شماره 9

مقالات

۳.

روایت فانتزی از جنگ در رمان پری نخلستان

۶.

شعر عاشقانه مقاومت با بررسی شعر «احمد شاملو»

۱۰.

بررسی شعر مقاومت آفریقای جنوبی با تکیه بر دیدگاه پسااستعمارگرایی

۱۱.

تجربة دوگانة زنان از جنگ (براساس کتاب های خاطرات دفاع مقدس دا، پوتین های مریم، خانه ام همین جاست، پاییز 59 و در کوچه های خرمشهر)

۱۲.

مشهد الشهدا ندایی یزدی و مقایسة آن با روضةالشهدای واعظ کاشفی

۱۶.

جلوه های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده

۱۷.

نوآوری های سلمان هراتی در پردازش نمادهای دفاع مقدس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲