مطالعات جامعه شناختی شهری

مطالعات جامعه شناختی شهری

مطالعات جامعه شناختی شهری سال چهارم بهار 1393 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه ی میزان اعتماد شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی آنان (مطالعه ی موردی: شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تأثیر ابعاد ساختاری و شناختی سرمایه ی اجتماعی براحساس شهروندی (مطالعه ی موردی: ساکنان 81 سال به بالای شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

احساس امنیت زنان و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

فقر خانواده و زنان شهری (با تأکید بر کلانشهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه ی فضاهای شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی محدودیت های حضور زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی : شهر شاهین شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷