مطالعات جامعه شناختی شهری - علمی-پژوهشی

مطالعات جامعه شناختی شهری


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

مدیر مسئول: دکتر منصور حقیقیان

 سردبیر: دکتر فریدون وحیدا

هیات تحریریه: دکتر منصور حقیقیان، دکتر فریدون وحیدا، دکتر محمد تقی ایمان، دکتر مسعود تقوایی، فروغ السادات عریضی، دکتر حسین بنی فاطمه، دکتر نصرالله پورافکاری، دکتر ابراهیم انصاری

نشانی: دهاقان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان-دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری- کد پستی: ۱۱۱-۸۶۴۱۵

تلفکس: 53337313(031) 

وب سایت:  http://usq-dun.ir

پست الکترونیک: dun_urbstdy@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵