حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری بهار 1390 شماره 73 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تاکید بر سند سیاهه ی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳