حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری بهار 1382 شماره 42

مقالات

۹.

نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳