حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری زمستان 1391 شماره 80 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ماهیت برائت در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

جایگاه اراده ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مطالعه ی تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظر عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳