حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری

مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 30

مقالات

۸.

بررسی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور کیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳