زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سال شانزدهم زمستان 1387 شماره 63 «ویژه نامه علوم اجتماعی (6)»

مقالات

۲.

بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب

۶.

تعیین کننده های ساختاری و سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور

۷.

توسعه یافتگی و مشارکت سیاسی در ایران: بررسی تطبیقی درون کشوری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸