زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سال شانزدهم زمستان 1387 شماره 63 «ویژه نامه علوم اجتماعی (6)» (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه ای از دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
۴.

جامعه شناسی دین و جنسیت: بررسی نظری و تجربی با تأکید بر اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تعیین کننده های ساختاری و سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

توسعه یافتگی و مشارکت سیاسی در ایران: بررسی تطبیقی درون کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳