زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ دی ۱۳۷۲
مدیر مسئول: دکتر ناصرقلی سارلی
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حبیب‌اله عباسی
مدیر داخلی: دکتر زهرا صابری
مدیر اجرایی: طاهره سادات میراحمدی
هیئت تحریریه: دکترحسین آقاحسینی، دکتر بهادر باقری، دکتر علی‌اکبر باقری خلیلی، دکتر محمد پارسانسب، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر حکیمه دبیران، دکتر منظر سلطانی، دکتر محمود فتوحی، دکتر سیدمرتضی میرهاشمی، دکتر عفت نقابی، دکتر حامد نوروزی، دکتر احمدغنی خسروی(استاد دانشگاه هرات)، دکتر سید عین‌الحسن(استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان)، دکتر نعمت ییلدیریم(استاد دانشگاه آتاتورک ترکیه)
آدرس: کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات دانشکده ادبیات
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۱۰۶۱۱
وب سایت: https://jpll.khu.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: mdazabanfarsi72@yahoo.com
کد پستی: ۳۷۵۵۱۳۱۹۷۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱