زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی) (نشریه علمی وزارت علوم)


این نشریه تا سال 1388 با نام نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم بصورت دوفصلنامه منتشر شده است و از آغاز سال 1389 به دو مجله به نام های 1. زبان و ادبیات فارسی 2. مسائل اجتماعی ایران تفکیک شده است. دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی ادامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در پرتال است.


رتبه علمی: علمی-پژوهشی 

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیرمسئول: دکتر غلامعلی فلاح

سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح

مدیر اجرایی: زهرا صابری

هیات تحریریه: دکتر تقی پورنامداریان (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر حکیمه دبیران (دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر علی محمد سجادی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علی شیخ الاسلامی (استاد دانشگاه تهران)، دکتر محمود عابدی (استاد دانشگاه خوارزمی)، دکتر حبیب الله عباسی (دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر عباس ماهیار (استاد دانشگاه خوارزمی)، دکتر غلامعلی فلاح (دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر عفت نقابی (دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر بهادر باقری
(استادیار دانشگاه خوارزمی).

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

تلفن دفتر تهران: 02188828292

تلفن دفتر کرج: 02634575015

وب سایت: http://jpll.khu.ac.ir

پست الکترونیکی: mda72@khu.ac.ir و  dazabanfarsi72@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹