پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهش های حقوق تطبیقی

مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورث(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

جواز تفسیر در پوشش تعدیل و منع تعدیل در پوشش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳