پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهش های حقوق تطبیقی

مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مبنای مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

فرایند جهانی شدن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳