پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی دوره دوم بهار 1390 شماره 1 (پیاپی 5) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

سنجش درجة روستاگرایی با استفاده از مدل تاپسیس فازی (مطالعة موردی: روستاهای دهستان مرکزی شهرستان خدابنده)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی معیارهای پایداری روستایی شهرستان دنا براساس فرآیند ارتباطات: کاربرد تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تبیین نقش دهیاریها و شوراهای اسلامی در توسعة کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

سنجش و ارزیابی مولفه های مبنایی مدیریت ریسک زلزله(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمتغیره فازی- تاپسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعة نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸