پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی دوره اول زمستان 1389 شماره 4 (پیاپی 4)

مقالات

۱.

فرآیند بومیسازی شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

۲.

برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی در روستاهای نواحی بیابانی (مطالعة موردی: روستای خرانق - شهرستان اردکان، استان یزد)

۳.

برنامه ریزی راهبردی نظام زیست محیطی روستا با تجزیه و تحلیل SWOT (مطالعه موردی: بخش گندمان، شهرستان بروجن)

۴.

توانمندسازی، صنعتی شدن و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان قروه)

۵.

سنجش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان های کرمانشاه، صحنه و روانسر)

۶.

سطح بندی روستاها بر اساس ریسکهای مخازن و شبکه توزیع آب آشامیدنی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان مینودشت)

۷.

تأثیر متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی بر مشارکت آنان در تعاونی تولید (مطالعه موردی: تعاونی توپ سازی شهرستان پاوه و اورامانات)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷