جامعه شناسی ایران

جامعه شناسی ایران

جامعه شناسی ایران سال هشتم پاییز 1386 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ضرورت کاربست ساختار تکوینی در جامعه شناسی ادبیات جامعه (ساختار گرایی تکوینی در مقام روش)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴